Skip to main content
header

חשוב לדעת


 

תנאי ההשתתפות בתחרות


תנאי ההשתתפות מותאמים לתנאי התחרויות הבינלאומיות אליהן ישלחו נציגים ישראלים.

ההשתתפות מותרת גם למתחרים שהשתתפו בתחרות זו או בתחרויות אחרות בעבר או שמשתתפים במקביל לתחרויות אחרות.

 

גיל המתחרים
המגישים את מועמדותם יהיו בני 15 עד 20 ב- 1.1.2023 (נולדו בין 1.1.2003 ל- 1.1.2008)

 
מועד ביצוע הפרויקט
על העבודה להסתיים עד ינואר 2023, ולפחות חלק ממנה חייב להתבצע במהלך שנת 2022.

העבודה חייבת להתבצע ולהסתיים בתקופה בה המועמד תלמיד תיכון. עבודות שנעשות במסגרות סיום לימודי התיכון לא יוכלו להשתתף בתחרות. ניתן להגיש עבודות שנעשו במהלך הלימודים התיכוניים גם לאחר סיום הלימודים, אך מתחרים אלה לא יוכלו להשתתף בתחרות בארה"ב, במידה ויזכו.
 

מספר המתחרים

העבודה יכולה להתבצע על-ידי מתחרה בודד או ע"י צוות של עד שלושה משתתפים.

עבודה שבוצעה כעבודת צוות תוגש לתחרות ע"י כל אנשי הצוות.

תחומי התוכן של העבודה המוגשת

במסגרת התחרות ניתן להגיש עבודות בתחומים: מדעי החיים, מדעי הסביבה, פיסיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, טכנולוגיה, מדעי החברה והיסטוריה או תחומים משולבים.

מועד ביצוע הפרויקט

העבודה חייבת להתבצע ולהסתיים בתקופה בה המועמד תלמיד תיכון. עבודות שנעשות במסגרות סיום לימודי התיכון לא יוכלו להשתתף בתחרות. ניתן להגיש עבודות שנעשו במהלך הלימודים התיכוניים גם לאחר סיום הלימודים, אך מתחרים אלה לא יוכלו להשתתף בתחרות בארה"ב, במידה ויזכו.

שפה

העבודה תוגש בשפה העברית.

עבודה עם בני-אדם ובע"ח

מחקר בו מעורב אדם, הכולל פעולות חודרניות, מתן תרופות, שימוש בדגימות דם וברקמות וקבלת מידע אישי העלול לפגוע בצנעת הפרט, מחייב אישור ועדת הלסינקי המוסדית, שיינתן לחוקר המנחה את העבודה.

כל ניסוי הכרוך בשימוש בבע"ח מחייב אישור של הוועדה המוסדית לניסויים בבע"ח, שיינתן לחוקר המנחה את העבודה.

במידה ונעשה שימוש במחקר בשאלון, יש לצרפו בעת הגשת המועמדות לתחרות.

עבודת המשך

מתחרים שהשתתפו בעבר ב"תחרות מדענים ומפתחים צעירים" יכולים להגיש שוב את מועמדותם, בתנאי שעומדים בכל הקריטריונים להרשמה. מועמדים אלה יוכלו להגיש עבודה חדשה, או הרחבה של העבודה שהוגשה בעבר. אם תוגש הרחבה לעבודה קודמת, יערך המיון והשיפוט על-סמך ההתקדמות שנעשתה בשנה האחרונה בלבד.

השתתפות בתחרות מותרת גם למתחרים שהשתתפו בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בעבר, לעבודות שהשתתפו בתחרויות אחרות או מוגשות במקביל לתחרות נוספת.

נוצר בתאריך: 10/09/12
עודכן בתאריך: 09/08/22