Skip to main content

יתרון עירוני מדעי - חקר מדעי טכנולוגי

פתרונות קיימים לאתגרים טכנולוגיים שמוצגים לתלמידים המשתתפים בתכנית.


להורדת המסמך
שחולק למורים - בנק של רעיונות לבעיות

איסוף כביסה ומקלות כביסה

שמירה על גרביים בזוגות

טיפטוף טיפות עיניים

מניעת גניבה או אבדן של טלפון סלולארי

העלאת חפצים כבדים במדרגות

פתח לבעלי חיים
מריחת משחה על הגב
נוצר בתאריך: 16/02/15
עודכן בתאריך: 07/04/15