Skip to main content
header

טביעת הרגל האקולוגית

אם נתבונן רגע אחד על התנהלות חיינו, בני האדם, על פני כדור הארץ,  נגלה שכל הצרכים הפיסיים שלנו מגיעים ממקורות שהטבע מספק לנו. מים, מזון, ביגוד ומבנים למגורים, ממוצרים בסיסיים ועד מוצרי מותרות.  אנחנו מקיימים תהליך של חילוף חומרים שבו אנחנו קולטים מזון ומשאבים מן הסביבה ופולטים חומרי פסולת. אלא שבניגוד לטבע, שבו פסולת של יצור אחד מהווה משאב ליצור אחר, אנחנו, בני האנוש, מייצאים את הפסולת אל הסביבה, בד"כ באופן שגורם להצטברותה.

איך אפשר לדעת מהי השפעתנו הכוללת על הסביבה?  עד כמה אנחנו מנצלים את המקורות הטבעיים המספקים את צרכינו וכיצד משפיעה הצטברות הפסולת שאנחנו מייצרים?

בתחילת שנות ה – 90 פיתחו שני חוקרים קנדיים Rees and Wackernagel את מדד טביעת הרגל האקולוגית המאפשר למדוד באופן מספרי כמה שטח מכדור הארץ נדרש על מנת להתקיים דהיינו -  איזה חלק משטח כדה"א נדרש  כדי לספק את המשאבים ולקלוט את הפסולת של אוכלוסייה מסוימת שחיה את חייה ברמת חיים ובאורח חיים נתון. התחום ממשיך להיחקר ולהתפתח גם היום.מדד טביעת הרגל האקולוגית מתייחס לחמשת המרכיבים הבאים:

א. סך כל הקרקעות הפוריות המשמשות ישירות למשאבי אדם: אדמה חקלאית, אדמת מרעה ושטחי יער לכריתה (לייצור מוצרי נייר ועץ).
ב. שטח הים המשמש לדיג אינטנסיבי  (בעיקר אזורי החופים).
ג. אדמת "אנרגיה" - שטח היער הדרוש  לקליטת הפחמן הדו-חמצני הנפלט כתוצאה מצריכת אנרגיה (שריפת דלקים).
ד. אדמה בנויה - אדמה המכוסה בבניינים או בכבישים ועל כן אינה מספקת עוד שירותים אקולוגיים.
ה. אדמה לשימור המגוון הביולוגי. (קטגוריה זו אינה מחושבת על פי רוב במדד. כמובן שהכללתה מקטינה עוד יותר את השטח הזמין לסיפוק הצרכים האנושיים המיידיים. לעומת זאת התעלמות מהצורך לשמור על המגוון הביולוגי עלולה לפגוע מאד בצרכים האנושיים בטווח הארוך, שכן התהליכים תומכי החיים של כדור הארץ עלולים להיפגע).
 
מתוך "המחיר שמשלמת החברה הצרכנית, טביעת הרגל האקולוגית" מאת: ד"ר ליה אטינגר, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית.

מדד טביעת הרגל האקולוגית קשור ישירות באורח החיים. ניתן לחשב אותו לאדם יחיד ולמדינה שלמה. מדי שנה מתפרסמים נתונים עדכניים על טביעת הרגל האקולוגית של מדינות שונות בעולם וכן טביעת הרגל העולמית, המבוססת על כלל הצריכה של כל מדינות העולם. למשל: ע"פ נתונים שפורסמו לאחרונה, טביעת הרגל האקולוגית של ישראל היא 48 דונם לנפש בעוד שהשטח הזמין הוא 4 דונם לנפש כלומר במדינתנו לא קיים מספיק שטח להכיל את טביעת הרגל הנוכחית וקיים מחסור של 44 דונם לנפש. במילים אחרות: אילו כל תושבי העולם היו חיים כמו הישראלים היו נדרשים שניים ורבע כוכבי לכת על מנת לכלכל אותם.

 

 

רוצים לדעת מהי טביעת הרגל האקולוגית שלכם? בדקו באתר מרכז השל.

נוצר בתאריך: 23/03/09
עודכן בתאריך: 22/04/13