Skip to main content
header

סביבה

תאריך:01/01/2010 - 02/01/2010

חוקרים את העולם במשקפים סביבתיות

להיות ידידותי לסביבה מתחיל בהבנת העקרונות שבבסיס התופעות בסביבתנו הקרובה.

בפסח נאיר את  תערוכות המוזיאון באור סביבתי ונתחקה, בעזרת מוצגים ופעילויות, אחר יחסי הגומלין שבין האדם לסביבתו. נביט במשקפים סביבתיים על חומרים ומשאבי אנרגיה, נחקור את העקרונות המדעיים שבבסיס תופעות המוצגות ברחבי המוזיאון בהקשר סביבתי ונבחן חלופות העומדות לרשותנו בדרך לאימוץ התנהגות ידידותית לסביבה.

מערכת היחסים בין האדם לסביבתו, תופסת מקום גדל והולך בשיח הציבורי, ומעסיקה חוקרים מתחומי המדע והטכנולוגיה, הכלכלה והחברה,. אנשי מדע, וטכנולוגיה באקדמיה ובתעשייה מתמודדים עם דרכים לניצול יעיל של אנרגיה תוך פגיעה מזערית במשאבי כדה"א. מעצבי מוצר חוקרים חומרים שונים כדי לייצר מוצרים חדשים ידידותיים לסביבה,   ואנשי תקשורת וחינוך פועלים להגברת מודעות האזרחים, ובפרט  הדור הצעיר לסביבה לחשיבות השמירה עליה והדרכים לעשות זאת .

אנו נדרשים היום, לפעול על פי עקרונות הקיימות ולנהל את חיינו באופן שיספק את כל צרכנו, מבלי לפגוע באפשרויות  של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.

הבחירות היומיומיות שלנו: בחירה בסל רב פעמי במקום בשקיות פלסטיק, נסיעה באופניים או בתחבורה ציבורית במקום במכונית פרטית, בחירה מושכלת בסוג הנורה שתאיר את ביתנו - מאפשרות לנו להשתתף בשמירה על הנכסים המשותפים  ולמזער את המחיר הסביבתי.

בעמדות הדרכה אינטראקטיביות שימוקמו בתערוכות השונות, נחקור את נורת הליבון וננסה להבין מדוע חשוב שתפנה את מקומה לנורות מסוגים חדשים, נתחקה אחר דרכו של  טלפון סלולרי  שנשלח למיחזור כדוגמא למוצר אלקטרוני נפוץ, נבדוק בעזרת קרח ואש את תכונותיהם של חומרים כמבודדים  ונייצר חלופה רב פעמית לנייר המוכר.

נושאים

 

תיאטרון, קולנוע ואמנות

נוצר בתאריך: 02/03/09
עודכן בתאריך: 16/01/17
fb-pic