Skip to main content
header

שימוש במחשבים ככלי מחקר בפיתוח תרופות

המעבדה עוסקת בתחום של מודלים ממוחשבים ופיתוח תרופות. במעבדה מפתחים תוכנות מחשב ומשתמשים בהן ובתוכנות מחשב נוספות על מנת לחקור מבנה של חלבונים ביולוגיים, ללמוד על אופן הקישור של ליגנד ורצפטור ולפתח תרופות חדשות.

אחת ממטרות המעבדה היא פיתוח שיטות מקוריות לפתרון בעיות מורכבות ומסובכות, שמתעוררות כאשר חוקרים מבנים ביולוגיים ומפתחים תרופות חדשות. במעבדה פותחה שיטה מקורית הנקראת Iterative Stochastic Elimination, שמאפשרת לבדוק, לתכנן ולפתח מולקולות היכולות לשמש כתרופות. בשיטה זו ניתן למשל, ליצור ספריות של מולקולות בעלות סיכוי גבוה להיות פעילים באתרי מטרה ספציפיים ולספק מדד לאבחנה בין מולקולות בעלות מאפיינים של תרופות ולמולקולות שאינן כאלו. לאחרונה הורחב השימוש בשיטה, מעבר למחקר במעבדה זו, גם למחקר במעבדות נוספות לצרכים שונים כמו: קביעת מבנה אפשרי של חלבון עם לולאות גדולות, מציאת תפקודים חדשים לחלבונים ותכנון רצף של חלבון שיוכל לעכב קשר בין חלבונים.

מודל מחשב תלת מימדי של הקולטן c-abl tyrosine kinase  עם הליגנד myristic acid

פיתוח אחר שנעשה במעבדה הוא תוצאה של יישום רצף ומבנה של פרוטאין קינאזות [שם כולל לקבוצת אנזימים האחראים על וויסות תהליכים בתא. הם משנים חלבונים אחרים באמצעות הוספת קבוצת זרחה (פוספורילציה), שגורמת לשינוי בתפקוד החלבון - שינוי בפעילות האנזים, שינוי במיקום החלבון בתא או קישור לחלבונים אחרים], שהוביל לגילוי של אתר קישור חדש בהרבה קינאזות נוספות. החוקרים במעבדה הראו במספר שיטות חישוב, שאותו אתר קישור (myristoyl binding pocket) נמצא בקינאזות נוספות. לגילוי הזה ישנן השלכות חשובות לצורך תכנון מעכבי קינאזות חדשים ולפיתוח תרופות חדשות.

נוצר בתאריך: 18/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11