Skip to main content
header

איקס עיגול נגד המחשב

בתערוכה CAPTCHA תוכלו לשחק איקס-עיגול נגד המחשב.

בתהליך פיתוח המוצג פיתחנו סדרה של כללי "אם - אז" שמנחים את המחשב במשחק.

שחקנים "בשר ודם" שישחקו מול המחשב על פי אותם כללים יביאו את המשחק לתיקו.

מכיוון שלא בדקנו את המשחק בכל האפשריות, קיים עדיין סיכוי תיאורטי שתוכלו לנצח את המחשב.

אם ניצחתם, אנא שלחו לנו את סדרת המהלכים שביצעתם כדי שנוכל לבדוק את התוכנה.


כללי אם-אז


אם התנאי מתקיים, בצע את הפעולה.

אם התנאי לא מתקיים, עבור לכלל הבא ואז העבר את התור לשחקן השני.

1. אם משבצת אחת בלבד מסומנת על הלוח וגם המשבצת האמצעית פנויה - לסמן את המשבצת האמצעית

2. אם בשורה או באלכסון מסומנות שתי משבצות שלי – לסמן את המשבצת השלישית

3. אם בשורה או באלכסון מסומנות שתי משבצות של היריב – לסמן את המשבצת השלישית

4. אם שלוש משבצות מסומנות והמשבצת המרכזית שלי – לסמן משבצת בטור או בשורה שעליהן מסומנת אחת המשבצות של היריב, עם עדיפות למשבצת פינתית.

5. אם יש פינה פנויה ומשני צדדיה שתי שורות ריקות – לסמן את הפינה

6. אם המשבצת האמצעית פנויה – לסמן אותה

7. אם יש שלוש משבצות פנויות בשורה או באלכסון – לסמן את הפינה

8. אם יש משבצת פנויה - לסמן אותה

שחקו מול המחשב


נוצר בתאריך: 11/02/13
עודכן בתאריך: 11/02/13