Skip to main content

תהליך החקר - כיצד עובדים המדענים

בפעילות החקר מתנסים בתהליך חקירה מדעית בעל מבנה מקובל בעולם המדע. תהליך חקר הוא כלי להבנת עולם התופעות הסובב אותנו. אחת מתוצאותיו עשויה להיות פתרון בעיות.

התהליך מכיל שלבים המוצגים באיור למטה. ההתקדמות בשלבים הללו אינה חד כיוונית.

בכל שלב ניתן, לפי הצורך, לחזור לשלבים הקודמים ואז לשוב לשלב ממנו חזרנו אחורה. המעברים בין השלבים השונים ייעשו בהתאם לעניין ולצורך המתעורר, אך יש לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית (וירטואלי או אמיתי) עלינו להתמודד עם כל השלבים.

לפני שנתחיל בפירוט השלבים השונים של החקירה המדעית בואו נקרא קטע קצר על פו הדוב וכיצד הוא עורך חקירה מדעית. בעזרת סיפור זה ננסה להבין את השלבים השונים של חקירה מדעית. פו מנסה להמציא שיר לכבוד האצטרובל שהוא מחזיק בידו. בשלב מסוים הוא מגיע לגשר שמעל הנהר שם נופל לו האצטרובל למים וסיפורנו מתחיל.

השלבים השונים של חקירה מדעית:

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?
נוצר בתאריך: 11/09/08
עודכן בתאריך: 08/11/17