Skip to main content
header

רואים קולות

מיועד לכיתות  ו'

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לתחומים מדעי החומר וטכנולוגיה: אור וקול, ראיה ושמיעה, מידע ותקשורת.

תומך בהתנסויות מרכזיות (בנושא אור וראייה, קול ושמיעה).

לתלמידי ירושלים ומחוז ירושלים - ניתן להזמין תכנית רחבה הכוללת גם פעילויות בביה"ס, בתשלום נוסף.


כיצד אנו חשים את העולם סביבנו? מה דרוש לנו על מנת לראות? האם קול הוא רעד? והאם אור וקול נעים באוויר באופן דומה? אלו מקצת מהשאלות עליהן ננסה לענות במהלך המפגש עם התלמידים. נתמקד בחקר תכונות הקול ונכיר אמצעים טכנולוגיים להעברת מידע.


בעת הביקור במוזיאון המדע

במהלך הביקור נסייר בתערוכה ונתמקד בהעברת מסרים באמצעות קול ואור. נראה שניתן להעביר קולות באמצעות אור דרך סיבים אופטיים שבסופרמרקט ונדבר בינינו דרך צינור שאורכו מאה מטרים.
בהדגמה נדגים באמצעים שונים את העובדה שקול הוא רעד שמתקדם באוויר, נבדוק האם קול יכול לעבור בריק ובאיזה תווך הוא עובר טוב יותר. נגלה כיצד משמיעים צלילים כלי נגינה שונים וננגן בעצמנו עם צינורות וקשיות.
 

מטרות הפעילות

  • התלמידים יכירו וישוו בין תכונות האור והקול.
  • התלמידים יכירו דרכים שונות להעברת מסרים באמצעות אור וקול.
  • התלמידים יעבירו מסרים באמצעות קודים שונים.


מסרים מרכזיים

  • תקשורת היא תהליך של העברת מידע.
  • האדם מעביר מסרים בעיקר באמצעות חוש השמיעה וחוש הראיה.
  • קול הוא רעד המתפשט באוויר או בחומר אחר ונקלט ע"י האוזן.
  • כדי לראות זקוקים לאור.
  • ליצירת תקשורת יש צורך בקוד מוסכם.


לפני הביקור

כדי להפיק את מרב התועלת מהביקור רצוי להכין את התלמידים לפני מפגש המדע. כדאי לעורר דיון על מגוון החושים באמצעותם אנו ובע"ח אחרים חשים את העולם סביבנו וקולטים מידע מן הסביבה, ניתן לדון במגבלות החושים שלנו ובאמצעים הטכנולוגיים שעוזרים לנו.


אחרי הביקור

  • ניתן להרחיב את הדיון על חושים אצל בע"ח אחרים. טווח הצלילים הרחב אותם שומעים עטלפים ודולפינים, כושר הראיה המדהים של העופות הדורסים ועוד.
  • ניתן להרחיב ולהעמיק את הדיון בתכונות האור והקול אפשר לנסות לקיים את פעילות רישום צלילים המדגימה את העובדה שקול הוא רעד.

 

 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 03/10/19