Skip to main content

על קרקע מוצקה

מיועד לכיתות ג'

מתאים לתכה"ל בחקלאות וסביבה

התלמידים יתנסו במיון חווייתי של קרקעות בהתאם למאפיינים שלהן ויכירו את חשיבות התכונות של הקרקעות לגידולים חקלאיים שונים. הם יכינו לעצמם עציץ- מבחנה עם תערובת קרקע אישית וזרע – מזכרת לבית, ויפעלו עם מוצגים בתערוכה "שדות המחר".

נוצר בתאריך: 10/05/16
עודכן בתאריך: 03/10/19