Skip to main content
header

חשמל זורם בכפות ידייך

מיועד לכיתות ח' – ט'

מתאים לתכנית הלימודים לתחום מדעי החומר – פיסיקה: אנרגיה ואינטראקציה (חשמל). מתאים גם לתכנית מוט"ב.

מתאים לכיתות ח' כהעמקה וכהעשרה להתנסויות מרכזיות (לנושא אנרגיה חשמלית).

 • מדוע אסור להפעיל מכשירי חשמל כשעומדים יחפים על רצפה רטובה?
 • למה אנחנו לא חשים התחשמלות במגע עם סוללה?
התלמידים יפעילו מוצגים בתערוכה "לאור החשמל", "יתחשמלו" קצת בהדגמה על חשמל סטטי וישתתפו בסדנת חקר בנושא ההתנגדות של גופים לזרם חשמלי.

מומלץ להכין את התלמידים לקראת המפגש באמצעות הפעילויות הלימודיות באתר המוזיאון

בעת הביקור במוזיאון

מפגש חוויתי המותאם לתוכנית הלימודים בנושא חשמל. במפגש ניתן דגש על המושגים זרם, מתח, התנגדות, סכנת התחשמלות, מטען חשמלי והארקה.

התלמידים יחקרו את הגורמים המשפיעים על התנגדות חשמלית ויבדקו באמצעות רב מודד כיצד טמפרטורה וחוטים מחומרים שונים, בעלי עובי ואורך שונים, משפיעים על מעבר הזרם במעגל חשמלי. כמו כן, הם ישתתפו בסדנא פעילה בה יבנו מעגלים חשמליים באמצעים מיוחדים וימדדו את עוצמת הזרם במעגלים חשמליים שונים.
נושא האלקטרוסטטיקה יועבר באמצעות השתתפות התלמידים בהדגמה חוויתית סביב מכשיר הואן דה גראף.
במהלך הסיור בין מוצגי התערוכה "לאור החשמל" יפעילו התלמידים מוצגים שונים תוך שימת דגש על המושגים זרם, מתח, התנגדות, סכנת התחשמלות, מטען חשמלי והארקה.

 

 מטרות הפעילות

 • להדגים מושגים כמו מתח, זרם, התנגדות, הארקה, ולקשר בינם לבין אלקטרוסטטיקה.
 • להכיר את המושג התנגדות חשמלית, לבחון גורמים המשפיעים על ההתנגדות ואת השפעת ההתנגדות.
 • לקשר בין המושגים מתח, זרם, התנגדות, מוליכות והארקה לבין סכנת התחשמלות ולהכיר גורמי סיכון להתחשמלות ודרכים למניעתה.
 • להכיר את הרכיבים הבסיסיים במעגל חשמלי ואת תפקודם במעגלים מסוגים שונים.
 • לזהות פרמטרים שונים המשפיעים על ההתנגדות החשמלית במוליכים בכלל ובגוף האדם בפרט, ולקשר ביניהם לבין סכנת התחשמלות.

 

מסרים מרכזיים

 • כשזרם עובר במוליך בעל התנגדות המוליך מתחמם. בטמפרטורת גבוהות הוא מתלהט ופולט אור.
 •  "בזבוז" אנרגיה כחום גדול יותר בחוט מוליך דק בהשוואה למוליך עבה ועובדה זו משפיעה על בחירת החוטים המוליכים לשימושים שונים.
 • התכונות "מבודד" ו"מוליך" הן שני קצותיו של ציר רציף. מידת ההולכה של רכיב עשויה להשתנות כתלות בתנאי הסביבה (לחות האוויר), בפרמטרים חשמליים כמו מתח ובממדים: מרחק/אורך.
 • יש קשר בין זרם, מתח ומוליכות/התנגדות. כאשר המתח מספיק גבוה קיימת מספיק אנרגיה שמתגברת על ההתנגדות ואז נוצר זרם.
 • בתנאים מתאימים, למשל מתח גבוה ומרחק קטן בין חודים, גם חומרים מבודדים כאוויר עשויים להפוך למוליכים.
 • בתנאים מתאימים מתרחשת "פריצה" דרך האוויר. הברק מייצג תופעה כזו.
 •  גוף האדם מוליך זרם חשמלי בגלל הרכבו: רובו עשוי תמיסה אלקטרוליטית. התנגדותו מושפעת מגורמים שונים כמו לחות העור.
 • הפרדת מטענים יוצרת הפרש פוטנציאלים = מתח = הפרש באנרגיה החשמלית (האנרגיה שיש למערכת של מטענים חשמליים) בין מקומות שונים.

 

 • לפני ואחרי הביקור במוזיאון המדע

  על מנת שהתלמידים יפיקו את התועלת המרבית מהפעילויות שיעברו התלמידים במוזיאון, יחזקו את החוויה ויעמיקו את הלמידה, אנו ממליצים על הכנה מוקדמת של התלמידים בכיתה וכן על קיום פעילויות בכיתה ובבית לאחר הביקור. הפעילויות יכולות להיות חלק משיעור, שיעור שלם או להתפרש על מספר שיעורים.

    לדף הפעילויות הלימודיות למפגש מדע "נגד הזרם"

 • נוצר בתאריך: 24/03/08
  עודכן בתאריך: 08/09/14