Skip to main content

ועדת החינוך של מוזיאון המדע

ועדת החינוך של מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, היא גוף חשוב בהתנהלותו של המוזיאון בכלל, ובפעילותו החינוכית בפרט. יו"ר הועדה הוא מנהל מחלקת פרויקטים בקרן לירושלים וחברים בה נציגי הועד המנהל של המוזיאון ואנשי חינוך נוספים.

חברי ועדת החינוך של המוזיאון, בשנת 2016:

ד"ר אודי שפיגל, מנהל תחום חינוך והשכלה, הקרן לירושלים – יו"ר הוועדה
ד"ר אסנת כהן, מנהלת הרשות לקהילה ונוער, האוניברסיטה העברית
ד"ר תמי יחיאלי, ראש מסלול לימודי תואר שני, מכללה ירושלים לבנות
גב' מנון הרן, מנהלת המחלקת למדעים טכנולוגיה וקיימות, מינהל חינוך ירושלים
נציג מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך
גב' מרים רקנטי, עוזרת לשעבר של מנכ"לי משרד החינוך
אסתי ברזנר, מנהלת תחום חינוך במוזיאון המדע ירושלים

לישיבות ועדת החינוך מוזמנים בד"כ אורחים הקשורים לתחומי הדיון. בין האורחים ידידים ותיקים המלווים את המוזיאון זה זמן רב, וכן מוזמנים חדשים, חלקם על תקן של מומחים.

מסגרת פעילות הוועדה ואופיה:

ועדת החינוך מתכנסת מספר פעמים בשנה לדון בעניינים חינוכיים מהותיים הקשורים בחיי המוזיאון, אגב סקירת הקיים והצגת רעיונות חדשים ע"י צוות החינוך של המוזיאון. לעתים מוצגת סקירת ספרות רלוונטית (למשל, מחקרים העוסקים בלמידה במוזיאונים ובקשר מוזיאון-בי"ס) ולעיתים עוסקים בנושאים נקודתיים המהותיים לפעילויות המוזיאון (למשל, דיון על פעילויות למבוגרים במוזיאון).
התוכניות החינוכיות המגוונות של המוזיאון מפותחות ומעודכנות לאור הדיונים בישיבות ועדת החינוך, דיונים פנימיים של צוות החינוך, מחקרים וספרות מתקדמת, התייעצות עם מומחים, שינויים בתערוכות המוזיאון, בחינת צורכי מערכת החינוך ומתן מענה לפניות המתקבלות מגורמים במערכת החינוך.

נושאי הדיון בוועדת החינוך:

הנושאים לדיון עולים מתוך מנעד רחב של הקשרים. למשל:

  • תערוכות המוזיאון – בעיקר תערוכה חדשה או עתידית – והפעילויות החינוכיות הנגזרות מהן (לדוגמא – מגוון הפעילויות החינוכיות בתערוכות השונות).
  • פרויקטים מרכזיים המתנהלים במוזיאון בתקופה הרלוונטית (למשל – עידוד בנות לבחירה בלימוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים, הגברת המודעות לנושאי קיימות וסביבה, או פיתוח תכנית לימודים בנושאי הנדסה עבור מערכת החינוך.
  • נושאים העומדים על סדר היום הציבורי בחינוך ואשר המוזיאון מבקש לדון במשמעותם, בעמדותיו כלפיהם, ובהשפעה על פעילותו.
  • השתלבות והובלה של תהליכים במערכת החינוך הפורמלית (למשל, הובלת תהליכים להגברה של למידת מדעים בדרך החקר באמצעות פרויקטים ותמיכה בירידי חקר מדעי).
  • הקשרים שבין המוזיאון לבין מערכת החינוך הפורמלית.
  • דיון ברעיונות לפעילויות חינוכיות חדשות או כאלה הנמצאות במהלך פיתוח או בסיומו.
  • נושאים הנוגעים לחיי המוזיאון כגון הדרכה והכשרת המדריך.

במהלך השנה מתקיימות מדי פעם "ישיבות בהתכתבות" בהן מועבר לחברים חומר חינוכי להתייחסות, תוכניות חינוכיות חדשות לאישור או הערות והתייעצויות בנושאים "בוערים".

לעיתים, על פי צורך של הצוות, מתקיימות ישיבות פנימיות ללא אורחים חיצוניים.


נוצר בתאריך: 27/10/08
עודכן בתאריך: 06/10/16