Skip to main content

פעילות חקר בעזרת שבשבות

בפעילות זו נבצע חקר מדעי בעזרת השבשבת שבניתם (דגם הכפות). אם עדיין לא בניתם שבשבת, אתם מוזמנים להכנס לפעילות בניית שבשבות ולבצע את ההוראות. עם סיום הבנייה תוכלו לחזור לדף זה לביצוע החקר.

כך חוקרים

יצבו את השבשבת והפעילו את המאוורר. התבוננו בשבשבת המסתובבת.

האם יש משהו שמעניין אתכם לחקור?
תוכלו לפעול כמו חוקרים ומפתחים. הם שואלים שאלה שמסקרנת ומעניינת אותם, מעלים השערות, מתכננים ניסוי ולבסוף מסיקים מסקנות.

השלבים השונים של חקירה מדעית

אם תרצו - ניתן ללחוץ על כל שלב ולקרוא הסבר. לאחר הקריאה יש לחזור לדף זה.
בפעילות זו נעזור לכם לעבור שלב שלב בצורה מסודרת.

בעיית המחקר וניסוחה השערה (היפותזה) מערך הניסוי שיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאות מסקנות הניסוי דיון במסקנות הניסוי הניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

בואו נבצע חקירה מדעית קטנה בעזרת השבשבת. אותנו מעניין לחקור את השאלה הבאה:

מהם הגורמים המשפיעים על מהירות הסיבוב של השבשבת, ואיך הם משפיעים עליה?

שערו: מה ישפיע על מהירות הסיבוב של השבשבת? יש לכם רעיון? אולי כמה רעיונות?
רשמו אותם במחברת ניסויים. ההשערה היא שלב חשוב במחקר, ומומלץ לרשום אותה בפירוט האפשרי.

גם לנו יש כמה השערות. למשל: אנחנו משערים שאורך הזרוע ועומק הכנפיים הם חלק מהגורמים שישפיעו על מהירות הסיבוב.
האם גם אתם שיערתם כך?

לגורמים המשפיעים על תוצאות הניסוי החוקרים קוראים "משתנים".

שפת המדענים:

הזכרנו שלושה משתנים: אורך הזרוע, עומק הכנף ומהירות סיבוב השבשבת.
מהירות הסיבוב היא "המשתנה התלוי": ניתן להגיד שהיא "תוצאת הניסוי" והיא שתעזור לנו לקבוע כיצד השפיעו המשתנים האחרים, המשפיעים על התוצאה. משתנים אלה נקראים "משתנים בלתי תלויים".

המשתנים הבלתי תלויים:

  • אורך הזרוע - המרחק בין הכנף לציר
  • עומק הכנף

 

את המשתנים האלה משנים במהלך הניסוי כדי למדוד את השפעתם על המשתנה התלוי.

 

 ישנם גורמים רבים המשפיעים על מהירות הסיבוב. במסגרת זו נצמצם את החקר ונתמקד בשלושת המשתנים האלה בלבד. גם מדענים נאלצים לפעמים לצמצם את המחקר שלהם. לכן ננסח מחדש שאלה שתאפשר לנו לבדוק בדיוק את המשתנים שמעניינים אותנו. שאלת המחקר המצומצמת תהייה: איך ישפיעו אורך הזרוע ועומק הכפות על מהירות סיבוב השבשבת?

ביצוע ניסוי:

נחקור את ההשערות שלנו בעזרת ניסוי.

את השאלה "איך ישפיעו אורך הזרוע ועומק הכפות על מהירות סיבוב השבשבת?" נפצל לשתיים. בפעם הראשונה נשנה רק את אורך הזרוע. עומק הכפות יהיה קבוע. בפעם השנייה נשנה את עומק הכפות ונקפיד שאורך הזרועות לא ישתנה. זהו תהליך של בידוד משתנים.

 

שפת המדענים:

בידוד משתנים הוא עיקרון במחקר. כדי לקיים את העיקרון מבצעים סדרה של ניסויים לבחינת השערה, כאשר בכל ניסוי משנים רק משתנה בלתי תלוי אחד. כל שאר המשתנים הבלתי תלויים נשארים ללא שינוי. כך מבודדים המדענים את השפעתו של גורם יחיד על המשתנה התלוי, שהוא המשתנה הנבדק.

בניסוי שלנו פעם אחת משנים את אורך הזרוע ולא משנים את עומק הכפות, ופעם אחרת משנים את עומק הכפות ולא משנים את אורך הזרוע.

כדי להבטיח את בידוד המשתנים יש למדוד תמיד באותם תנאים - באותו מקום ובאותה רוח, כלומר להציב תמיד את המאוורר באותו מרחק ולהפעיל באותה מהירות.

בשני הדפים הבאים נבצע חקר של שתי שאלות.
שאלה 1 - איך ישפיע אורך הזרוע (מרחק הכנפיים מהציר) על מהירות סיבוב השבשבת?
שאלה 2 - איך משפיע "עומק" הכנף על מהירות סיבוב השבשבת?

 

נוצר בתאריך: 19/12/08
עודכן בתאריך: 17/01/11