Skip to main content

מפת מושגים בחשמל

מפת המושגים המצורפת (קובץ Pdf) מתארת את הקשר בין מושגים שונים בחשמל.

המפה בנוייה על העיקרון של קשרים בין מושגים, כאשר כל קשר מתואר על ידי חץ. כיוון החץ מסמן את כיוון הקריאה של הקשר המתאים. למשל - הקשר בין המושגים "חומר" ו- "אלקטרונים" מתואר במשפט: "חומר מכיל אלקטרונים". האיור ייראה כך:

[חומר] --- מכיל ---> [אלקטרונים]

במפה אנחנו מבחינים בין מושגים, הגדרות של מושגים, חוקים פיזיקליים, ויחידות פיזיקליות (ראו מקרא).

מפת מושגים בחשמל

שימוש מומלץ בכיתה

אנו ממליצים לחלק עותקים של המפה לתלמידים ולעבור על המפה - כולה או חלקה - יחד עם התלמידים בכיתה. ניתן להיעזר במפה כדי לוודא שהמושגים שמופיעים בה מובנים לתלמידים, וכדי לחשוף קשיים ותפיסות שגויות. מומלץ גם למורים!

את המפה ניתן גם לחלק לתלמידים כהעשרה או כחומר עזר לעבודת בית.

נוצר בתאריך: 17/11/08
עודכן בתאריך: 23/05/11