Skip to main content

האם התחשמלת במוזיאון? - פעילות בעקבות ביקור בתערוכת חשמל במוזיאון

בביקורכם במוזיאון המדע נגעתם במוליכים בשני מוצגים: חיכוך חשמלי ו- חוויה מחשמלת.

קראו שוב את הכתוביות, צפו בסרטים, וסמנו את המשפטים הנכונים בשאלון בהמשך הדף:

מתוך כתובית מוצג "חיכוך חשמלי"

סרטון מוצג "חיכוך חשמלי"

לחצו על הכפתור כדי להזרים זרם אל הנורות.
השוו את המתח החשמלי ליד ה"סוללה" (המספקת את האנרגיה החשמלית) למתח על פני הנורות. איזו נורה מאירה באור בהיר יותר?
געו במוליכים והתבוננו בצבע הניר הרגיש לחום עליהם הם מונחים. אילו מוליכים מתחממים יותר?

מתכות מתחממות כאשר זורם דרכן זרם חשמלי כי...
האלקטרונים הנעים מתנגשים באטומי החומר ומגבירים את התנודות התרמיות שלהם (מחממים אותם). עוצמת החימום תלויה בעוצמת הזרם ובהתנגדותו של המוליך למעבר זרם דרכו.

המוליכים העבים מתחממים פחות והנורה המחוברת אליהם מאירה באור חזק יותר כי...
הזרם החשמלי עובר ביתר קלות במוליך העבה - התנגדותו של מוליך זה קטנה יותר - והפסדי האנרגיה בדרך אל הנורה קטנים יותר.

מתוך כתובית מוצג "חוויה מחשמלת"

סרטון מוצג "חוויה מחשמלת"

לדבר בשפת העצבים...
הניחו את ידכם השמאלית על הסימון, וגעו באצבע אחת בזוג המגעים החשמליים.
סובבו את הידית בידכם הימנית - התחילו בסיבוב איטי!

אתם חשים דקירה קלה באצבעכם כי...
הידית מסובבת דינמו היוצר זרם חשמלי חלש שזורם דרך סיבי העצבים שבאצבעותיכם. בדרך כלל, כאשר משהו לוחץ על עורכם, "קולטנים" ממירים את הלחץ לאותות חשמליים הנעים במעלה העצבים אל המוח. הזרם החשמלי במוצג זה מפעיל אותם עצבים, אבל התחושה שונה משום שכאן מופעלים צירופים אחרים של עצבים.

אל תנסו לחזור על ניסוי זה בבית כי...
הזרם במוצג מוגבל ולכן אינו מסוכן. הזרם משקעי החשמל בבית עלול להיות קטלני.

 

נוצר בתאריך: 27/11/08
עודכן בתאריך: 12/11/12