Skip to main content

טעינה חשמלית על-ידי מגע

הגדרה: תהליך שבו מביאים שני גופים לידי מגע וכתוצאה מכך, לאחר הפרדתם, פועלים ביניהם כוחות דחייה או משיכה (כוחות חשמליים).

הרחבה: כאשר משפשפים זה בזה גופים מסוימים ולאחר מכן מפרידים ביניהם פועל בין הגופים כוח משיכה. כך למשל, כאשר משפשפים סרגל פלסטי בפיסת בד, גם הסרגל וגם הבד נטענים ואפשר להבחין כי הם יכולים למשוך זה את זה. אם חוזרים על הפעולה עם סרגל שני, אפשר לראות כי שני הסרגלים שנטענו בדרך זו מפעילים זה על זה כוח דחייה. כוחות המשיכה והדחייה האלו נקראים בשם כוחות חשמליים. אפשר לטעון גופים גם בדרכים אחרות כמו למשל על ידי מגע בינם לבין הדק של סוללה חשמלית.

נוצר בתאריך: 10/09/08
עודכן בתאריך: 18/11/12