Skip to main content

לוח הזמנים לתחרות תשע"ג 2013

לוח הזמנים הינו ראשוני בלבד ויתכנו בו שינויים.

לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.

הרשמה

1/9/2012- תחילת הרשמה אלקטרונית

31/10/2012 - תאריך אחרון להגשת מועמדות לתחרות


קביעת המשתתפים בתחרות

30/11/2012 - 18 - פגישות מיון למועמדים

11/12/2012 - סיום שלב המיון הראשון - הודעה למועמדים ולבתי הספר.


הכנה לקראת שלב הגמר

30/12/2012 - סדנת הכנה ראשונה למתחרים. תתקיים במוזיאון המדע בירושלים.

3/2/2013 - סדנת הכנה שנייה למתחרים ושלב מיון שני. תתקיים במוזיאון המדע בירושלים. הגשת העבודות הכתובות המלאות לשיפוט.

17/2/2013 - סיום הכנת הכרזה המדעית/הנדסית על ידי המתחרים.

שלב הגמר

13/3/2013 -11 - שלב הגמר: מחנה מדענים ומפתחים צעירים. יתקיים בירושלים.

30/3/2013 - 14 - תערוכת העבודות שהגיעו לשלב הגמר פתוחה לקהל במוזיאון המדע.

תחרויות בינלאומיות

לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים.
נוצר בתאריך: 27/05/08
עודכן בתאריך: 12/09/12