Skip to main content

שלבי התחרות

שלב מיון ראשון

מיון המועמדים נעשה בראשותו של הרכז האקדמי, פרופ' גדי גלזר מהאוניברסיטה העברית וצוות של תלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית ואנשי פיתוח מחברת "אינטל".

שלב המיון הראשון כולל: 

  • קריאת התקצירים וההמלצות ע"י הממיינים.
  • פגישות מיון למועמדים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים. שלב זה יכלול חלק מהמועמדים לפי הצורך.


בסיום המיון הראשון יינתנו תשובות על מעבר/אי מעבר למועמדים ולאנשי הקשר בביה"ס. 

הכנה לגמר ושלב מיון שני

בגמר תוצג כל העבודה בעמדה במוזיאון המדע. העמדה תכלול כרזה מדעית/הנדסית שתוכן על-ידי המתחרים, ומהווה סיכום מייצג העבודה וכלי תקשורתי חשוב עם השופטים והקהל. הכנת הכרזה תיעשה תוך ליווי אישי של המתחרים על-ידי דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית ואנשי פיתוח מחברת "אינטל".
בעמדה יוצג גם עותק של העבודה הכתובה, דגם הנדסי במידה וקיים, מצגת (לא הכרחי) ואביזרים נוספים. תקציר קצר של העבודה יופיע בחוברת שתצא לקראת התחרות.

מתחרים שיעברו את המיון הראשון יוזמנו לשתי סדנאות הכנה במוזיאון המדע, בהן יפגשו בין היתר עם צוות המנחים מטעם התחרות לצורך הכנת הכרזה. מטרת הסדנאות גם לסייע בעקיפין לשדרוג העבודה. בעקבות הסדנאות ימשיכו המתחרים את הכנת הכרזה עם החונכים וצוות התחרות.
ההשתתפות בסדנאות הן חובה למתחרים.

לאחר הסדנאות יתקיים שלב מיון שני. מועמדים שלא יעמדו בלוח הזמנים ולא יתקדמו כנדרש בהכנת הכרזה והעבודה הכתובה לא יעלו לשלב הגמר.
 

הגשת העבודה הכתובה

כל עבודה נקראת במלואה לפני התחרות על-ידי שופט אחד לפחות, או על-ידי יועץ חיצוני לחבר השופטים.
את העבודה יש להגיש בתחילת פברואר למוזיאון המדע, מודפסת וכרוכה ובקובץ מחשב (שני עותקים מכל אחד).

על העבודה להיות מנוסחת באופן בהיר ומאורגן ועליה לכלול את המרכיבים הבאים:
נושא העבודה, מטרותיה, הרקע המדעי והצגה מפורטת של שלבי המחקר: הגדרת הבעיה ושאלת המחקר, תהליך העבודה, שיטות וחומרים, סיכום הכולל דיון, ביקורת, תרומה למדע ולחברה וכיוונים לעתיד.

שלב הגמר – מחנה מדענים ומפתחים צעירים בירושלים

שלב הגמר הינו מחנה בן שלושה ימים בירושלים, במהלכו ילונו המתחרים באכסניית נוער בעיר. 
בגמר יערך השיפוט הסופי על-ידי צוות השופטים, וכן פעילויות חברתיות ומעשירות.
שיאו של המחנה הוא טקס ההכרזה על הזוכים שייערך בבית הנשיא, במעמד נשיא המדינה ומכובדים נוספים.
שופטי שלב הגמר הם מדענים ומהנדסים בכירים מהמוסדות להשכלה גבוהה ומהתעשייה המתקדמת בארץ,  בראשות פרופ' חנוך גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית. 
לאחר הגמר יוצגו העבודות לקהל במוזיאון במשך כ- 10 ימים.

 

נוצר בתאריך: 06/05/08
עודכן בתאריך: 12/09/12