Skip to main content

הרשמה

ההרשמה האלקטרונית דרך האתר תיפתח בספטמבר 2012.

המועמדות תוגש באמצעות תקציר של העבודה והמלצות, היות שבשלב הגשת המועמדות חלק מהפרויקטים עדיין לא הסתיימו.

תאריך אחרון להרשמה הוא 31.10.2012

שימו לב! לפני הכניסה למערכת להרשמה:

 1. קיראו בעיון את ההנחיות לכתיבת תקציר והמלצה בהמשך עמוד זה.
 2. ההרשמה האלקטרונית מיועדת לתלמידים ולאנשי הקשר מטעם ביה"ס.
 3. הממליצים מתבקשים להוריד את טופס ההמלצה (לחצן ימני =>" שמירת יעד בשם")  ולשלוח אותו במייל ישירות לרכזת התחרות: young@mada.org.il


בשאלות ניתן לפנות לרכזת התחרות, ריטה גלעד

02-6544862 young@mada.org.il


תקציר

על התקציר להיות באורך של עד שני עמודים.

עליו לשקף נאמנה את השלב בו נמצאת העבודה ובמידה והעבודה עדין לא הסתיימה, את המתוכנן להתבצע בעתיד (עד הגשת העבודה המלאה בפברואר 2013).

עליו להיכתב בבהירות, להציג את עיקרי העבודה ולשכנע בחשיבותה ואיכותה.


תקציר של עבודה מחקרית צריך לכלול את הסעיפים הבאים (פירוט לגבי פרוייקטים הנדסיים/טכנולוגיים מופיע בהמשך):

 1. כותרת העבודה
 2. מבוא, הכולל רקע מדעי לעבודה
 3. שאלת המחקר
 4. שיטות העבודה / כלי מחקר שנעשה בהם שימוש
 5. תוצאות (אם עדיין אין תוצאות סופיות, יש לדווח על תוצאות חלקיות או צפויות)
 6. מסקנות (אם עדיין אין מסקנות סופיות, יש לנסח מסקנות חלקיות או לדון במסקנות הצפויות)
 7. חשיבות המחקר/תרומת המחקר
   

תקציר של פרוייקט הנדסי/טכנולוגי צריך לכלול את הסעיפים הבאים:

 1. שם הפרוייקט
 2. מבוא הכולל את הצורך שעליו עונה המוצר ופתרונות אחרים שקיימים היום.
 3. מטרות הפרוייקט
 4. אופן העבודה
 5. תיאור המוצר
 6. יתרונות המוצר ותרומה לחברה
 7. רצוי לצרף תמונה/תרשים של הפרויקט.

במידה והעבודה עדיין בשלבי ביצוע, יש לציין באיזה שלב היא נמצאת ומה התוכניות העתידיות עד לסיומה. 
חשוב להדגיש בתקציר את המרכיבים החדשניים בעבודה, מידת המקוריות והתרומה העתידית האפשרית שלה.

המלצה

על הממליצים להוריד את טופס ההמלצה באתר, למלאו ולשלוח אותו בדוא"ל לרכזי התחרות: young@mada.org.il

לחצו כאן להורדת טופס ההמלצה.

להמלצה חשיבות רבה במיון הראשוני של המועמדים לתחרות והיא משלימה את התקציר.

הממליץ יכול להיות מנחה, מלווה מורה, רכז עבודות גמר או מבוגר שמכיר את העבודה והיה מעורב בתהליך הכנתה (קרוב משפחה לא יכול לשמש כממליץ).

ניתן ורצוי לצרף יותר מהמלצה אחת על כל פרויקט.

בהמלצה רצוי לשים דגש על אופן בחירת הנושא, עצמאות, יוזמה ויצירתיות, חשיבה מדעית/הנדסית, תהליך הפיתוח ההנדסי, בקיאות והבנת הנושא ואופן העבודה מול המנחה ו/או המורה.

חשוב מאוד שההמלצה תהייה אישית ומפורטת ותכלול התייחסות ספציפית למועמד/ים ולעבודה.

נוצר בתאריך: 06/05/08
עודכן בתאריך: 21/08/12