Skip to main content
header

הודעות למועמדים ומתחריםנסגרה ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל תשע"ט 2019.
 
תלמידים ומורים שנרשמו יכולים להיכנס למערכת ההרשמה מכאן 
 
לו"ז להמשך התחרות:

08.11.2018סיום הרשמה לתחרות באתר
02.12.2018סדנה ראשונה
16.12.2018תחילת עבודה על תקציר מול מנחים
03.01.2019הגשת תקצירים למנחים
20.1.2019הגשת טיוטת פוסטר להדפסה A3
27.01.2019
סדנה שנייה
הגשת עבודות כתובות לשיפוט 
10-12.03.2019ימי התחרות

שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.
לאחר המיון הראשוני של העבודות, חלק מהתלמידים מוזמנים לסדנת מיון במוזיאון (ב 02.12.18).

חשוב לזכור שהמיון הראשוני בוחן את מידת ההתאמה של העבודה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים. העובדה שלא מצאנו את העבודה מתאימה לתחרות אינה מעידה על טיבה, איכותה או מידת הצלחתה בשיפוט של משרד החינוך. בבואנו למיין את העבודות אנחנו מסתכלים, בין השאר, על החדשנות שלה, על היקף ההשוואות, הבדיקות והמדידות שנעשו. אנחנו שואלים את עצמנו האם עבודה מסכמת את מה שכבר ידוע בתחום או נותנת מבט חדש על הידע הקיים, הסבר או פרשנות חדשה.
 
תלמידים אשר מוזמנים לסדנת מיון ראשונה במוזיאון יצטרכו להתכונן ל 5 דקות של הצגת העבודה ולשים דגש על הדברים הבאים –
1. תוצאות – חלקיות או מלאות שיראו את הכיוון שאליו הולכת העבודה.
2. ייחוד העבודה/ חדשנות הפרויקט – מה נעשה בתחום, מה מוכר כבר בספרות ומה החדשנות.
3. חלקכם בעבודה
           
נוצר בתאריך: 17/11/14
עודכן בתאריך: 16/12/18