Skip to main content

תהליכי המיון והשיפוט - מדדים להערכת העבודות

המפגש עם המנחים והשופטים מזמן היכרות עם חוקרים ואנשי תעשייה בכירים ואפשרות לקבל מהם משוב ולשדרג את העבודה.

תהליך המיון הראשוני מתבסס על התקציר וההמלצה המוגשים עם הגשת המועמדות ופגישה עם חלק מהמועמדים לפי הצורך.

השיפוט בשלב הגמר מתבסס על קריאת העבודה הכתובה במלואה על-ידי חבר השופטים והצגת העבודה, תוך דיון עם השופטים בימי התחרות. ההחלטה על הזוכים מתקיימת בדיון של חבר השופטים כולו.

מדדים כלליים להערכת העבודות:

  • בקיאות, הבנה והעמקה.
  • חשיבה מדעית ומחקרית (בפרויקטים מדעיים-מחקריים); חשיבה הנדסית-טכנולוגיית (בפרויקטים טכנולוגים).
  • איכות ההצגה בכתב.
  • איכות ההצגה בעל-פה.
  • מקוריות, חדשנות ויצירתיות.
  • יסודיות ועקביות.
  • מעורבות אישית ועצמאות.
  • תרומה עתידית למדע ולחברה.

 

נוצר בתאריך: 27/05/08
עודכן בתאריך: 12/09/12