Skip to main content
תערוכות
header

מים לחקלאות

בשל האקלים היבש השורר באזורנו, רוב שטחי החקלאות מושקים (חקלאות שלחין). כתוצאה מכך החקלאות היא צרכן המים הגדול ביותר, אם כי רוב המים לחקלאות במדינת ישראל מקורם במים מליחים ובמים מושבים (מי שפכים מטוהרים שאיכותם מצוינת). פיתוחים טכנולוגיים, שרבים מהם פותחו בארץ, מאפשרים ניצול טוב יותר של מקורות המים המוגבלים והגדלת התפוקה של התוצרת החקלאית. בנוסף, במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל חל מעבר לגידולים חקלאיים שצריכת המים שלהם קטנה. יש הטוענים, שמדינת ישראל מייצאת גידולים הצורכים כמות מים גדולה במיוחד כמו פרחים ובננות, ובכך למעשה מייצאת מים, שהם משאב במחסור באזורינו.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 17/01/11