Skip to main content
header

קשר לתכנית הלימודים

באתר זה ניתן להשתמש כדי ללמד בדרך שבה נערכים כיום מחקרים מדעיים במעבדות המחקר. דוגמאות למחקרים ממשיים שמתבצעים במעבדות בישראל מוצגות באתר זה בצורות שונות. המידע המוצג באתר זה מתייחס במיוחד למיומנויות ולטכנולוגיה הנדרשים בתוכנית הלימודים, לפי הפירוט הזה:

 

מערכות טכנולוגיות
נושאי משנה
מטרה, מבנה, תפקוד והשפעה
משוב , ויסות ובקרה
מנגנונים ותת מערכות
מערכות טכנולוגיות מורכבות

מטרה, מבנה, תפקוד והשפעה

    * היבט טכנולוגי-חברתי
          o אפיון בעיה הנובעת מצורך אנושי והמצריכה פתרון טכנולוגי - לחצו לדוגמה של בעיה וכיוונים למציאת פתרון.
          o מערכת טכנולוגית כצירוף של מרכיבים המהווים אמצעי לפתרון בעיה.
          o אות מבוא, תהליך, אות מוצא (תהליכי קלט, עיבוד, פלט).
          o ייצוג גרפי של מערכות טכנולוגיות (תרשים מלבני ותרשים זרימה).
          o השפעת השימוש במערכת טכנולוגית על חיי הפרט והחברה-סקירה היסטורית. 

    * היבט מדעי
          o פתרון בעיה מדעית ושימוש בידע המדעי:
               * אפיון תגובה של מערכות על פי מודלים מתמטיים ופיזיקליים, כגון פונקציה מעריכית ותנודות - תיאור איכותי (הרחבה והעמקה).

משוב, ויסות ובקרה

    * היבט טכנולוגי-חברתי
          o מרכיבי יחידת בקרה ופעולתם במערכת משוב כפעולה של מדידה, השוואה לערך רצוי והפעלת המערכת להקטנת סטיות.
          o ויסות ובקרה במערכות טכנולוגיות.
            המחקר עוסק בבקרת זרוע התמנון
          o איסוף נתונים ובקרה ממוחשבת.
          o שליטתו של האדם על הסביבה - משמעויות רגשיות ומוסריות.
            בקטע וידאו זה המדען מתיחס לתרומת המחקר שלו לחברה
    * היבט מדעי
          o גדלים פיזיקליים וכימיים, הניתנים לבקרה על ידי ויסות מקורות של אנרגיה או חומר, כגון, טמפרטורה, לחץ, נוזלים וגזים.

מנגנונים ותת מערכות

    * היבט טכנולוגי-חברתי
          o מנגנונים ומערכות אלקטרוניות.
          o מנגנונים ומערכות: חשמליות, מכניות, פנאומטיות והידראוליות (דוגמה מתוך מגוון).
            מערכת השרירים של התמנון המוצג בהקדמת המאמר היא דוגמת מנגנון הידראולית בטבע
          o מערכות ממוחשבות (דוגמה מתוך מגוון).
          o חיישנים, מתמרים, מגברים.
    * עצם למידה על אולטרסאונד
    * שימוש בגלי קול כגדל ניתן ל
    * היבט מדעי
          o מנגנונים כימיים, פיזיקליים וביולוגיים הקשורים לתנועה ולכוחות - חוק המנוף, חיכוך.
           

מערכות טכנולוגיות מורכבות

    * היבט טכנולוגי-חברתי
          o השפעת השימוש במערכות טכנולוגיות חברתיות בתחומים שונים, כגון: בריאות, תעשייה, בינוי, מינהל, ותקשורת (דוגמה מתוך מגוון).
            
    * היבט מדעי
          o מערכות טכנולוגיות מורכבות (כגון: רובוטיקה ואלקטרואופטיקה), שנעשה בהן שימוש בענפי התחבורה, החלל, התעשייה, החקלאות, הביו-רפואה במחקר המדעי ובחיי היום-יום, כגון מכשירים חשמליים (דוגמה מתוך מגוון).
          o מערכות בייצור, בתעשייה ובשירותים: מערכות אורבניות, מערכות ייצור ומערכות שירותים (דוגמה מתוך מגוון).

אורינות

    * מיומנויות חשיבה ולמידה
          o אסטרטגיות חשיבה וסגנונות.
          o איתור מידע איסוף והעברה
          o עיבוד מידע וייצוגו
          o הצגת ידע
            השוואה בין דף אנטרנט, מאמר מדעי, פוסטר מדעי
    * מיומנויות חקר ופתרון בעיות
          o תכנון
          o ביצוע
          o ניתוח ממצאים והסקת מסקנות

נוצר בתאריך: 18/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11