Skip to main content
header

שיתופי פעולה בינלאומיים - יוני 2013

30.05.13 | 0 תגובות
הכנס השנתי של ארגון מוזיאוני המדע של אירופה ECSITE: יתקיים השנה בגטנבורג בשוודיה בין התאריכים 6-8 ליוני.

לפני הכנס תשתתף מיה הלוי מנהלת המוזיאון בסדנא של "קבוצת טבע"- "the Nature Group"  שתעסוק בכיווני הפתוח של מוזיאוני המדע לקראת 2020 ותציג את חזון מוזיאון הטבע החדש שלנו בירושלים.

במסגרת מושב שיעסוק בשילוב לימודי הנדסה בתוכנית הלימודים במדעים, מנקדות המבט של מוזיאונים למדע, אקדמיה ותעשייה, תציג מיה הלוי את פרויקט אינג'ינר אותו יזם ומנהל המוזיאון. כמו כן תנחה דיון בנושא מגדר שבו יציגו את תוצרי פרויקט  TWIST בו השתתף המוזיאון, ומחקרים נוספים בתחום מאירופה ומארה"ב.

ורדה גור בן שטרית, סמנכ"ל פיתוח המוזיאון תציג את גישת המוזיאון לשאלות "צנזורה", עד כמה אנחנו מנסים להציג דעות מחוץ לקונצנזוס, וכן תציג את הדרכים שבו המוזיאון מציג למבקריו את אופיו וטבעו של המדע.

ב"באזר הגדול" שמתקיים בכנס יציגו כל מוזיאוני המדע השותפים בפרויקט ENGINEER את "משימות האתגר" שפותחו במסגרת הפרויקט .  

ENGINEER: במסגרת פרויקט ENGINEER תתקיים במוזיאון המדע במילנו סדנא של כל השותפים בפרויקט בין התאריכים 17-19.6.

הסדנא תוקדש להצגת תוצרי שלב הפיילוט בפרויקט - יחידות לימוד המבוססות על משימות אתגר בעשרה תחומי הנדסה שונים, ולשיפור היחידות שפותחו לקראת יציאה לפעילות בעשרה בתי ספר בכל מדינה שותפה, בשנת הלימודים הקרובה. המוזיאון שלנו פועל בשיתוף פעולה מאד הדוק עם המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך לאורך כל הפרויקט. המינהל יחד עם הפיקוח על המדעים בחר עשרה בתי ספר מכל המחוזות בישראל, ומתארגן לקראת השתלמות מרכזית בנושא שהוא יקיים במרכז ההשתלמויות בשלומי בחודש אוקטובר.

PLACES: הכנס השנתי של הפרויקט יתקיים השנה בטורינו ב- 20-21.6. פרויקט PLACES עוסק בפתוח ערי תרבות מדע ובניית שיתופי פעולה בין ארגוני ומוזיאוני מדע ורשויות מקומיות. אלי כהן, ממינהל תרבות ופנאי בעירית ירושלים ומיה הלוי מנהלת המוזיאון יציגו בכנס את הפעילות שנעשתה במסגרת שבוע המדע במרץ - "לך תדע- פסטיבל המדע" בגבעת רם, כחלק מתכנית למיצוב ירושלים כעיר מדע.