Skip to main content
תערוכות

האטמוספירה בכדור-הארץ ובמאדים

כדור הארץ מוקף בשכבה של גז (אוויר) הקרויה אטמוספירה.
האטמוספירה נעשית פחות צפופה ככל שמגביהים מעל לפני הקרקע. מעל לגובה של כ-100 קילומטרים מעל פני הקרקע האטמוספירה היא דלילה ביותר. יש אטמוספירה כלשהי עד לגובה של כ-500 קילומטרים מעל פני הקרקע.
האטמוספירה של כדור הארץ מורכבת בעיקר מגז חנקן (78%) מגז חמצן (21%) ומגז פחמן דו-חמצני (פחות מ-1%).
לא לכל כוכבי הלכת, הירחים והאסטרואידים יש אטמוספירה. בכדי שתהיה אטמוספירה צריך כוח משיכה מספיק גדול, שיוכל למשוך את הגז, ממנו מורכבת אטמוספירה. כוכבי לכת קטנים כמו כוכב חמה, מרבית הירחים וכל האסטרואידים הם חסרי אטמוספירה. ישנם כוכבי לכת גדולים, צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, שמורכבים בעיקר מגז.
כלומר אטמוספירה הדומה לכדור הארץ ניתן למצוא בנוגה, במאדים ובכמה ירחים, כמו טיטן שמקיף את שבתאי, וטריטון, שמקיף את נפטון.
כל אטמוספירה היא ייחודית בהרכבה ובצפיפותה. על פי הרכב האטמוספירה של מאדים, ניתן היה לזהות שמטאוריטים שהגיעו אל פני כדור הארץ מקורם במאדים. מצאו בתוכם כיסי אוויר, שהרכבם היה כמו זה של אטמוספירת מאדים.
האטמוספירה של נוגה היא צפופה מאוד, לחץ האוויר על פני הקרקע גדול פי 90 מזה שבכדור הארץ. הרכב האטמוספירה של נוגה: 97% פחמן דו חמצני ו-3% חנקן.
האוויר במאדים דליל הרבה יותר מזה של כדור-הארץ. צפיפות האוויר במאדים קטנה פי 150 מאשר צפיפות האוויר בתל-אביב (גובה פני הים).
האטמוספירה של מאדים מורכבת בעיקר מגז פחמן דו חמצני (95%) וכן מהגזים חנקן (2.7%) ארגון (1.6%) וחמצן (0.13%).
במאדים ישנן לפעמים רוחות חזקות, שיכולות להגיע למהירות של כ-600 ק"מ לשעה. דלילות האוויר גורמת לכך שגם רוח מהירה שכזו אינה מביאה לנזקים שגורמת רוח איטית בהרבה כאן, על פני כדור-הארץ.

לחץ אטמוספירי

ב-1654 ערך ראש העיר של מגדבורג שבגרמניה את הניסוי הבא: הוא הצמיד זו לזו שתי "קערות" כך שנוצר כדור, ורוקן את האוויר מתוך הכדור הזה. אז רתם שמונה סוסים לכל אחת מן ה"קערות". הסוסים משכו ומשכו, ולא הצליחו להפריד בין ה"קערות".
כיצד ניתן להסביר את העובדה כי שישה-עשר סוסים לא הצליחו להפריד בין ה"קערות" של ראש עיריית מגדבורג?

בכל מקום בו יש אוויר הוא מפעיל לחץ בכל הכיוונים. זהו הלחץ האטמוספירי. האטמוספירה לחצה על הכדור של ראש העירייה מבחוץ, ולא היה בו אוויר שיפעיל לחץ נגדי מבפנים, כל הסוסים לא הצליחו להתגבר על הלחץ האטמוספירי - וכך הדגים ראש העיר עד כמה הלחץ האטמוספירי הוא גדול.

אנו איננו חשים בלחץ האטמוספירי, משום שאנו מותאמים לחיות בתנאי לחץ האוויר השוררים בכדור-הארץ. עם זאת, יש שאנו חשים בהפרשי לחצים (יש תחושה מוזרה באוזניים כשנמצאים במטוס ממריא או נוחת, ואפילו לפעמים כשיורדים מירושלים לתל-אביב!).

גם במאדים יש אטמוספירה, אך הלחץ האטמוספירי שם נמוך בהרבה מזה של כדור-הארץ. לכן חייבים ללבוש חליפת-חלל כשיוצאים לטייל במאדים. חליפת-חלל מכונה גם חליפת-לחץ, משום שמטרתה להגן עלינו מפני הנזקים שמעולל לנו לחץ האוויר הנמוך. אם נטייל במאדים בלי חליפת חלל ייגרמו לגופנו נזקים חמורים - נוזלי הגוף שלנו (ובכללם הדם) ירתחו ואז יקפאו, ואברי גופנו יתנפחו. עם זאת, כיוון שבאטמוספירה של מאדים אין חמצן - יש סיכוי גדול שנמות מחנק לפני שכל זה יקרה…

נשמע מפחיד! אולי נירגע קצת עם כוס קפה במאדים

בחזרה למאדים

נוצר בתאריך: 16/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11