Skip to main content

לא טרף קל


פתיחה: 22.6.2018
 
אוצר: דמאון שוסטרמן
ייעוץ מדעי: ד"ר דרור הבלנה

 
כיצד בעלי חיים מתמודדים עם טורפיהם? תערוכת צילומי טבע מרתקים הסוקרת מגוון מנגנונים ותגובות המאפשרים לבעלי חיים להתמודד עם סכנת הטריפה דרך הפחתת הסיכון שיתגלו, יותקפו וילכדו בידי טורפים.


צילום: Shanna Baker Hakai Magazine
 
הסיכוי להיטרף הוא סיכון מרכזי שאיתו בעלי חיים נאלצים להתמודד. בעלי חיים מְחַשְּׁבִים את סיכון הטְּרִיפָה בהתייחס לצרכים משתנים ולנסיבות משתנות, שכן כשירותם תלויה לא רק בהימנעותּ מִטְּרִיפָה אלא גם בהשגת מזון,בהעמדת צאצאים ועוד.  במהלך הזמן התפתחו אצל בעלי חיים מנגנונים המפחיתים את הסיכון שיטִָּרְפו.
מבנה התערוכה משקף את ההבנה שסיכון הטְּרִיפה מורכב מהסיכוי להתגלותֹ לטורף, מהסיכוי שהטורף
יחליט לתקוף את הנטרף ומהסיכוי שהנטרף יילכד וייפגע.  בהתאםת  מוצגים מנגנונים והתנהגויות המאפשרים לבעלי חיים להפחית את הסיכון הכולל על-ידי צמצום אחד משלושה מרכיבים אלה:
גילוי – תקיפה – לכידה
התמונות העוסקות בגילוי מתמקדות בהסוואה ובחשיבות התאמתה לאורח חיי הנטרף, לסביבתו ולאופן שבו הטורף מְשַׁחֵר לטֶרֶף. התמונות העוסקות בתקיפה מציגות שיטות הרתעה והגנה המגבירות את הסיכון לטורפים.  בתמונות הלכידה מוצגות דרכים שבהן בעלי חיים מפחיתים את הסיכוי שייפגעו אם יותקפו על-ידי טורף.
כמו כן מוצגות שתי מערכות אקולוגיות "חסרות טורפים "הממחישות עד כמה החשש מפני טְרִיפה משמעותי בעיצוב עולם החי.
 

צילום: דרור הבלנה 


צילום: שחר אלתרמן  
נוצר בתאריך: 25/06/18
עודכן בתאריך: 13/01/19