Skip to main content
נותרו עוד -2639 ימים להרשמה להייד פארק המדעי


הייתם מזמן ורוצים להיזכר? ראו כאן את התערוכות המוצגות כרגע במוזיאון

תינתן עדיפות להדרכות אשר:

1. מתייחסות לנושאים המוצגים בתערוכות המוזיאון
2. משלבות מוצגים
3. משקפות חשיבה יצירתית ורעננה על הנושא המודרך
4. אינן מחייבות היערכות של חומרים מיוחדים וציוד מורכב
5. אינן עולות על 20 דקות