Skip to main content

אמץ מוצג

מתאים לכיתות ה'-ו'.

תומך בעבודות חקר לכיתה ו'


תוכנית ייחודית של התנסות וחקר, לקידום תהליכי הוראה ולמידה באמצעות פרויקטים (לב"פ).

התלמידים יתמקדו בנושא נבחר ויקיימו תהליך חקר סביב מוצג במוזיאון, ששיאו תכנון ובנייה של "מוצגון" - להמחשה ולהדגמה של עיקרון מדעי/טכנולוגי.

התוכנית מתקיימת במוזיאון ובבית הספר וניתן להפעילה בשתי דרכים:

- ביקור חד פעמי (ארוך), במוזיאון והמשך פעילות בביה"ס.
- פעילות מתמשכת הכוללת שניים או שלושה ביקורים במוזיאון והמשך פעילות בביה"ס.
  • התהליך כולל הנחייה למורים ומעורבות פעילה שלהם בתהליך.
  • התהליך מאפשר העמקה בתכני לימוד שונים וטיפוח של מיומנויות חשיבה וחקר מדעי.
נוצר בתאריך: 11/11/08
עודכן בתאריך: 08/09/14