Skip to main content

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי- 2017ביום
 שני, י' שבט התשע"ז, 6 בפברואר 2017 תלמידי פרלמנט הנוער המדעי אשר השתתפו בוועדה  "מאגר ותעודת זהות ביומטריים" השתתפו והציגו את המלצותיהם  בוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009.פרלמנט נוער מדעי ירושלמי לתלמידי כיתות י' מתמקד בהשלכות האתיות והחברתיות העולות בעקבות התקדמות המחקר המדעי והתפתחויות טכנולוגיות. הפרלמנט מתקיים במוזיאון המדע שבע שנים ברציפות בחסות ובשיתוף מינהל חינוך בעיריית ירושלים.

ב- 22-24 לינואר השתתפו כ- 60 תלמידי י' מ-15 בתי ספר ירושלמים, בפרלמנט מדעי אשר עסק ב"פרטיות בעידן הטכנולוגי" והסוגיות האתיות העולות מתוכו.
ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים משפרות את איכות חיינו בעיקר בגלל הקלות הרבה שבה ניתן להשיג מידע ולשתף אותו עם אחרים. עם זאת, ביחד עם היתרונות הברורים שמביאה איתה הטכנולוגיה, יש בהתפתחויות האלה גם סיכונים לא מעטים. אחד הסיכונים הבולטים הוא הסכנה של פגיעה הפרטיות או, לכל הפחות, צמצום המרחב הפרטי.
בפרלמנט פעלו במקביל ארבע ועדות. את הועדות הנחו דוקטורנטים. הם ומומחים לכל ועדה, חשפו את התלמידים לבסיס הידע המדעי הרלוונטי בתחום כמו גם למורכבות של הסוגיות העולות ממנו:
ועדה מס' 1: תעודת זהות ביומטרית.
ועדה מס' 2:  האם יש פרטיות ברשת?
ועדה מס' 3: העברת נתונים לגופים ציבוריים ומסחריים.
ועדה מס' 4: "עוקבים אחרי בכל רגע"
 

ביום השלישי לדיוני הפרלמנט, ב 24.1.17, הגישו התלמידים את הצעותיהם לראש מינהל חינוך, מר משה (קינלי) טור פז באולם מועצת העיר.
 
ביום שלישי ד' שבט, התשע"ז, 31 בינואר 2017 תלמידי פרלמנט הנוער המדעי אשר השתתפו בוועדה "מאגר ותעודת זהות ביומטריים" הוזמנו להשתתף ולהציג המלצותיהם  בוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-.2009 תלמידה אחת מהפרלמנט תציג את המלצות ועדת הנוער.
זוהי הזדמנות נדירה לתלמידים להציג את המלצותיהם לנבחרי העם ולצפות בתהליך הדמוקרטי של החקיקה.
 
נוצר בתאריך: 13/12/17
עודכן בתאריך: 13/12/17