Skip to main content

פרלמנט הנוער המדעי הירושלמי - תכנית 2011

פרלמנט נוער מדעי הוא פרויקט שמטרתו לשתף בני נוער בשיח הציבורי סביב סוגיות ביו-אתיות שנויות במחלוקת המבטאות את מורכבות הקשר בין מדע וחברה.

במהלך חודש מאי 2011, בני הנוער יעמיקו בהכרות עם שלושה נושאים 'חמים' מחזית מדע הביולוגיה:
  • כימרות - שילוב בין מינים בעולם החי.
  • ביולוגיה סינתטית – "יצירת חיים" מהתחלה, בידי אדם.
  • טכנולוגיות פריון- בחירת מין העובר והשבחת תכונות
לנושאים  אלה השלכות חברתיות, משפטיות, אתיות בהווה וכמובן גם בעתיד.

הפרלמנט יתקיים ב-5 במאי וב-15 במאי 2011 במוזיאון עם כ- 35 תלמידי כיתות י' אשר נבחרו ממספר תיכונים בעיר.

במהלך הפרלמנט יתחלקו בני הנוער לעבודה בשלוש וועדות.

כל וועדה תונחה ע"י סטודנט תואר שלישי המתמחה בנושא הוועדה.

בשלב ראשון  יקבלו  המשתתפים רקע ספציפי הנחוץ להבנת הנושא. בהמשך, הם ייפגשו עם מומחים בתחום המדעי, האתי והמשפטי ובסיום פעילותה יצטרכו להציג מסמך הכולל הצעות החלטה בנושא הוועדה. 

הפרלמנט יסתיים בישיבת מליאה של בני הנוער שתתקיים בכנסת ב-17 במאי 2011 בחסות וועדת המדע והטכנולוגיה במהלכה תציג כל ועדה את הצעות ההחלטה שניסחה והם יובאו להצבעה דמוקרטית. תוצאות ההצבעה יועברו  ליו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

בתי הספר המשתתפים:
  • תיכון בית צפפא
  • תיכון ליד האוניברסיטה
  • תיכון מקיף גילה
  • תיכון זיו-מרקס
  • תיכון הרטמן לבנים
נוצר בתאריך: 16/02/12
עודכן בתאריך: 16/02/12