Skip to main content
header

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי 2021

 
פרלמנט נוער מדעי ירושלמי הוא פרויקט שמטרתו לשתף בני נוער בשיח הציבורי סביב סוגיות שנויות במחלוקת המבטאות את מורכבות הקשר בין מדע טכנולוגיה וחברה. בשנת 2021 נושא הפרלמנט יהיה המדיניות להתמודדות עם מגיפות.
 

הפרלמנט מיועד לתלמידי כיתות י' ויתמקד בהשלכות האתיות והחברתיות העולות בעקבות התקדמות המחקר המדעי והתפתחויות טכנולוגיות. הפרלמנט מתקיים במוזיאון המדע 11 שנים ברציפות בחסות ובשיתוף מינהל חינוך בעיריית ירושלים.

אנו מזמינים מנהלות בתי ספר ומנהלים, רכזות ביולוגיה ורכזים, רכזות פדגוגיות ורכזים, מורות לביולוגיה ומורים, להירשם לפרלמנט.
השנה הפרלמנט יתקיים בחודש ינואר וישתתפו בו תלמידי כיתות י' מבתי ספר ירושלמים.

 
גם השנה בחרנו לעסוק במשבר שקורה כאן ועכשיו, היסטוריה שאנחנו חלק ממנה. בפרלמנט חשוב לנו לתת לתלמידים ולתלמידות את היכולת לעסוק בנושאים הקשורים למדע ובעקרונות המדע כאזרחים חושבים ומיישמים. בשלב ראשון אנחנו צריכים להבין את תופעת המגיפה ואת הבסיס המדעי. לאחר מכן נוכל להגדיר מטרות ואמצעים, לתעדף דרכי פעולה ולהבין את ההשלכות שלהן על החברה והפרט.
בפרלמנט נשאל מגוון שאלות וננסה לענות עליהן - כיצד בונים את אמון הציבור ומעצבים מדיניות במשותף? איך לאזן את השיקול הבריאותי מול השיקול הכלכלי? כיצד מתעדפים את הטיפול בחולים השונים או באוכלוסיות הנפגעות? כיצד ממשיכים להגן על חירויות הפרט? מה הם היתרונות והחסרונות בשיתוף ציבור בעת קביעת מדיוניות?

 
 
 הוועדות יעסקו בנושאים הבאים: 
 
 ועדה מספר 1: שיתוף ציבור -  על מנת לשפר את ההחלטות שמתקבלות, להגדיל את אמון הציבור ולעצב את המדיניות אפשר לפנות אל הציבור ולשאול אותו. כיצד דואגים שקולו של הציבור נשמע באופן מלא? למי יש מנדט לעיצוב מדיניות? האם קבינט אזרחי או מנהיגי קהילה יכולים לפעול בתקופה כזו? מהו טווח האינטרסים שמשפיע על גורמים שונים בקבוצה וכיצד מתייחסים אליהם
 
ועדה מספר 2:מדיניות כלכלית – בעת התמודדות עם מגיפה נדרשת התאמה של המדיניות כלכלית על מנת לשמור על רמת החיים ולתמוך בנפגעים. כיצד ניתן למזער נזקים כלכליים? האם נוכל להשתמש בכללים המוכרים בכלכלה התנהגותית כדי לשפר את התגובה של הציבור ולשמור על בריאותו? איך ישפיעו ההחלטות למיזעור הנזק הבריאותי והכלכלי על הציבור, מי יפגע יותר מכל החלטה?

ועדה מספר 3:תרופת פלא טכנולוגית – החלטות המתקבלות במטרה להגן על הציבור בעת משבר צריכות להתמודד, בין היתר, עם השאלה כיצד ממשיכים להגן על חירויות הפרט. האם ניתן לפעול מבלי לפגוע בזכויות הפרט או לשלול אותן? אילו הגבלות ומעקבים קיימים ומתי נבחר להשתמש בהם כדי להתמודד עם המגיפה?

ועדה מספר 4:צוותי חירום ובריאות הציבור – בהתמודדות עם מגיפה אנחנו שואלים את עצמנו, בין השאר, מה הוא המחיר שאנחנו מוכנים לשלם בתור חברה כדי להגן על חלקים מהחברה. אילו מגבלות נבחר לשים כדי למנוע תחלואה, לשמור על הצוות הרפואי ועל הפרטים בחברה? האם נדרש תגמול?
 
ביום השלישי לדיוני הפרלמנט יתקיים הדיון המסכם באולם מועצת העיר ירושלים.

 
לפרטים נא לפנות אל חמוטל רכזת הפרלמנט במוזיאון המדע.נוצר בתאריך: 14/03/10
עודכן בתאריך: 23/09/20