Skip to main content
header

הצגת התוצאות

את תוצאות הניסוי מציגים באופן מדויק, מאורגן ומסודר. חשוב שיהיה קל ונוח לעקוב אחר התוצאות ולנתחן. מעיון בתוצאות המאורגנות, ניתן לראות נטיות אשר אומרות לנו כמה משתנים שונים גורמים לתצפיות שלנו.

ניתן לארגן את התוצאות בכמה דרכים: טבלאות, גרפים, צילומים, איורים ותיאור מילולי.

לעתים קרובות התוצאות מוצגות בשילוב של כמה דרכים. חשוב להקפיד, שאופן ההצגה הנבחר יתאים לאופי המשתנים בניסוי, לדרך המדידה או התצפית ולאופן עיבוד התוצאות.

זכרו: אין לכלול בסיכום זה מסקנות והסברים לתוצאות!

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 08/11/17