Skip to main content
header

שיטות עבודה וכלי מחקר

מכינים רשימה של הכלים והחומרים להם נזדקק במהלך הניסוי ומכינים אותם לקראת העבודה. מתכננים את מבנה הניסוי, את שלבי העבודה השונים, סדר העבודה, הטיפולים השונים, ניסויי הביקורת, כיצד מבצעים חזרות לניסוי וכדומה.

גם אם תחפשו היטב, דומה שלא תמצאו שיטות ברורות ותכנון רב בסיפורו של פו. אופיו הספונטני של פו בא לידי ביטוי בצורה המבולבלת של תכנון הניסוי, הצגת התוצאות והסקת המסקנות, לכן משלב זה ואילך נעזוב אותו לנפשו ונמשיך בלעדיו.

 

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 08/11/17