Skip to main content
תערוכות
header

דיון במסקנות הניסוי

הדיון הוא הפרק המסכם, ומוצגת בו תרומת המחקר לידע האישי (או לכלל הידע המדעי - אם גילית דבר חדש!) תוך שילוב הידע הקודם. הדיון מתייחס לתוצאות, למסקנות, לבעיות המיוחדות שבהן נתקלת בעבודתך, לניתוח ביקורתי ולהמשך אפשרי לעבודה.

הדיון יכיל:

  1. הסבר לכל אחת מהמסקנות שנוסחו על עקרונות ידועים.
  2. ציון התוצאות המאששות את ההשערות שהוצבו בתחילת הניסוי או תוצאות המפריכות את השערות. בליווי נימוק. במקרה שהתוצאות המתקבלות אינן תואמות את העקרונות המוכרים לכם, מציעים הסבר לכך.
  3. מבקרים את מערך הניסוי ובודקים אם ניתן לשפר אותו ולשכללו (חזרות נוספות, שימוש באמצעי מדידה שאינם ברשותך, קבוצות בקרה נוספות, בידוד המשתנים בצורה מדויקת יותר, קביעת הגורמים הקבועים בדיוק רב יותר וכו').
  4. אם ידועה לך דרך שונה לביצוע הניסוי, כדאי להציע אותה ולציין את היתרונות והחסרונות של כל דרך.
  5. חישבו להציג השערות חדשות ולהציע כיוונים להמשך המחקר שעשויים לתרום להרחבה ולהעמקת הידע בנושא שבו עסקת ויהיו קשורים לתוצאות שקיבלת.

 

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.


בעיית המחקר וניסוחה השערה (היפותזה) מערך הניסוי שיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאות מסקנות הניסוי דיון במסקנות הניסוי הניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 17/01/11