Skip to main content
header

מסקנות הניסוי

המסקנה מהווה תשובה לשאלה וגם בוחנת את ההשערה, האם ניתן לקבלה כהסבר הגיוני לבעיית המחקר, או שיש לדחותה.

מקובל להקפיד על מבנה המסקנה, שיכלול (בסדר זה או אחר) שני דברים בלבד:

א. המסקנה עצמה, כלומר: תשובה לשאלה.
ב. ציון התוצאות, שלפיהן הוסקה המסקנה.

ברוב המקרים מסקנה שמבוססת על ידע קודם היא תקפה, אך אם הניסוי שערכנו לא חידש כלום לגביה הרי שמבחינת החקר המדעי הניסוי בעצם היה מיותר.

קריטריונים להסקת כל המסקנות האפשריות מן התוצאות ובדיקת תקפותן:

  • האם המסקנה מתאימה לבעיה, להשערה ולמשתנים אשר הוצגו בתכנון הניסוי?
  • האם המסקנה מזכירה רק משתנים (גורמים) שאכן נבדקו בניסוי?
  • האם המסקנה מבטאת בתמציתיות את הקשר בין הגורמים, כפי שמתקבל על פי התוצאות, ואינה מהווה תיאור התוצאות בלבד? האם התוצאות באמת מעידות על הנאמר במסקנה?
  • האם המסקנה נשענת על ידיעות קודמות, האם היא מתאימה להן, או עומדת בסתירה להן?
  • האם יש במסקנה הסבר לתוצאות?

 

כדי לוודא שהסקנו את המסקנות הנכונות, יש לבדוק שוב את התוצאות שהתקבלו בטיפול או בטיפולי הבקרה, להשוותן לתוצאות הטיפולים האחרים ולנסח משפטים מסכמים נוספים. גם את המשפטים האלה כדאי לבדוק באותה דרך בה בוחנים את המסקנה המרכזית.

אם המשפט שניסחתם כמסקנה "עבר את המבחנים" האלו, תוכלו להציגו כמסקנה תקפה. עתה נוסיף לכל משפט את התוצאות שעליהן מתבססת המסקנה.

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 10/11/11