Skip to main content
header

הפגישה השנייה של ה-HUB הישראלי במסגרת פרויקט HYPATIA

ביום ראשון 26/2/17 התקיימה הפגישה השנייה של ה-HUB  הישראלי במסגרת פרויקט HYPATIA. בפגישה השתתפו 38 מוזמנים מהתעשייה, האקדמיה, משרד החינוך, משרד התעשייה והכלכלה, רשויות מקומיות ובתי ספר. מטרות הפגישה היו להציג את "ארגז הכלים" שפותח על ידי חמש המדינות שמובילות את הפרויקט, וכולל את הקווים המנחים להוראה רגישת מגדר ומגוון הפעילויות לבני נוער; להיעזר במשתתפים לבחור את הפעילויות המתאימות להעברה בישראל על ידי מורים/ות, מדריכים/ות, חוקרים/ות ומהנדסים/ות ולדון באופני ההטמעה של חומרי הפרויקט בתעשייה, באקדמיה ובמערכת החינוך.
 
 
מיה הלוי, מנהלת המוזיאון פתחה את המפגש בהצגה קצרה של הפרויקט, שלבי הפיתוח והפיילוט של "ערכת הכלים" שהסתיימו, ואת הכניסה לשלב ההטמעה של חומרי הפרויקט. אתי אורון, מנהלת הפרויקט במוזיאון הציגה בקצרה את המסגרת התיאורטית, שמהווה את הבסיס לפיתוח ערכת הכלים, את הקווים המנחים להוראה שוויונית רגישת מגדר ו-  13 פעילויות שונות לבני נוער, שמהם בחרו המשתתפים את אלו המתאימות להעברה בארץ. מתוצאות ההצבעה עלה שרוב הפעילויות מתוך ארגז הכלים מתאימות להעברה בארץ. אי לכך, הוחלט שבשלב זה יתורגמו ויותאמו שלוש פעילויות בנוסף על השלוש שפותחו בארץ ובהמשך יתורגמו ויותאמו מספר פעילויות נוספות לחוקרים/ות ומהנדסים/ות. שש הפעילויות שיוטמעו בשלב הראשון בארץ הן:
 
פעילויות למדריכים/ות במוזיאונים/חינוך לא פורמלי: 
פעילויות למורים/ות בבי"ס: 
פעילויות לחוקרים/ות ומהנדסים/ות: שגרירי ושגרירות המדע (Science Ambassadors - People (behind S&T; 
 
בהמשך, התחלקו המשתתפים לקבוצות עבודה שדנו בנושא הטמעת ערכת הכלים. בדיונים עלו מספר נקודות מרכזיות ביניהן, הצורך בהכשרה בנושא רגישות למגדר (gender inclusion) לכל המתווכים, שתאפשר להם לקיים שיח מושכל בנושא; הצורך לשלב את הפעילויות בתוכנית הלימודים (מיסודי ועד תיכון) באופן שייצור רצף ולמידה משמעותית; הצורך לפתח מודלים להטמעה בבתי ספר, שאותם ניתן יהיה להציע למנהלי/ות בתי הספר או רכזי/ות המדעים; והצורך ליצור מאגר נתונים של כל התוכניות לעידוד בנות לSTEM  שפועלות בארץ ושל הגופים המפעילים. במהלך החודשים הקרובים מתכנן צוות המוזיאון לקיים פגישות עם בעלי עניין והכשרות למורים/ות, למדריכים/ת, סטודנטים/ות ומהנדסים/ות.
 
 
את כל החומרים שפותחו במהלך הפרויקט ניתן למצוא באתר הפרויקט
 
נוצר בתאריך: 21/03/18
עודכן בתאריך: 07/10/18