Skip to main content
פעילויות

פו הדב חוקר איצטרובלים

"ברגע זה הגיע אל הגשר; ובלא להביט לאן הוא הולך, דרך על משהו והאצטרובל זנק מכפו לתוך הנהר.

"אוף," אמר פו, בשעה שהאצטרובל צף לאיטו מתחת לגשר; והוא חזר לקחת אצטרובל שני, שיוכל אולי להתחרז עם משהו. אבל אז חשב שמא כדאי לו, במקום זאת, להתבונן בנהר, שכן היה זה מין יום רוגע שכזה; לכן השתרע על הגשר והביט בו, והוא חמק לו הלאה לאיטו מתחתיו... ופתאם והנה גם האצטרובל שלו נראה חומק לו הלאה לדרכו.

"משנה מאד," אמר פו.

"אני הפלתי אותו בצד ההוא," אמר פו, "והנה הוא מופיע בצד הזה! מעניין, אם הוא יעשה את זה עוד פעם." והוא חזר להביא כמה אצטרובלים נוספים.

זה קרה שוב. וזה קרה שוב ושוב. אחר כך הוא שמט שנים בבת-אחת, ורכן מעל הגשר לראות מי מהם יופיע ראשון; ואחד מהם השיג; אך כיון ששניהם היו בגדל שווה, לא ידע אם היה זה אותו אצטרובל שרצה כי ינצח, או שמא היה זה השני. לכן שמט בפעם הבאה אצטרובל אחד גדול ואחד קטן, והגדול הופיע ראשון - ממש כפי שנחש, והקטן הופיע אחרון - ממש כפי שנחש, ועל כן הוא נצח פעמים...

ועד שחזר הביתה לשעת התה הוא נצח שלשים ושש פעמים והפסיד עשרים ושמונה, ומכאן שהיה לו... מכאן שהיה... טוב, הפחיתו עשרים ושמנה משלושים ושש ותדעו בדיוק מה היה לו במקום להפך.

וזו הייתה ההתחלה של המשחק שנקרא מי-פו, שהמציא פו, ושבו אהב לשחק עם חבריו בקצה היער. אבל הם שחקו במקלות ולא באצטרובלים, כי באלה קל היה יותר לתת סימנים.

חזרה

נוצר בתאריך: 11/09/08
עודכן בתאריך: 10/11/11