Skip to main content

על קרקע מוצקה


מתאים לתכה"ל בחקלאות וסביבה

התלמידים יתנסו במיון חווייתי של קרקעות בהתאם למאפיינים שלהן ויכירו את חשיבות התכונות של הקרקעות לגידולים חקלאיים שונים. הם יכינו לעצמם עציץ- מבחנה עם תערובת קרקע אישית וזרע – מזכרת לבית, ויפעלו עם מוצגים בתערוכה "שדות המחר".

נוצר בתאריך: 10/05/16
עודכן בתאריך: 24/08/16