Skip to main content

עמוד מושג - מטען חשמלי

הגדרה:

גודל הנמדד על ידי כוח דחייה או משיכה בין שני גופים שעברו תהליך של טעינה חשמלית. כוחות אלו נקראים כוחות חשמליים.

מכשיר המדידה:

המכשיר המודד את המטען החשמלי הנמצא בו נקרא אלקטרו-סקופ.

יחידות:

יחידת המטען החשמלי נקראת קולון והיא מסומנת על ידי האות C.

הרחבה:

כאשר טוענים שני גופים שונים על ידי מגע ביניהם, שני הגופים מושכים זה את זה. אם חוזרים על התהליך עם זוג נוסף, וזהה, של גופים, מוצאים שגופים זהים שנטענו באותו האופן דוחים זה את זה. מכאן אפשר להניח שקיימים בטבע שני סוגים של מטענים חשמליים שבמצב הרגיל מאזנים זה את זה. לכן מסמנים אותם כמטען חיובי וכמטען שלילי.

מטענים מאותו הסוג דוחים זה את זה ומטענים מסוג שונה מושכים זה את זה.

בניסויים מדויקים נמצא כי המטען החשמלי מצוי בטבע בצורה חלקיקית. החלקיקים היסודיים הטעונים מטען שלילי נקראים אלקטרונים ואלו הטעונים חיובית נקראים פרוטונים. כמו כן נמצא כי לגבי מטען חשמלי מתקיים חוק שימור המטען החשמלי.

עוד בנושא חינוך מדעי

נוצר בתאריך: 01/06/08
עודכן בתאריך: 22/04/13