Skip to main content
תערוכות
header

גדר חשמלית - שאלון מסכם לפעילות

חזרה לתחילת הפעילות

ענו על השאלון המסכם לאחר שראיתם את הסרטון "גדר חשמלית", רצוי אחרי שקיימתם דיון בכיתה ועניתם על "שאלון ההשערות" לפני הצפייה.
כדאי מאוד לקרוא גם את המאמר "סכנת התחשמלות: מדוע החשמל כל כך מסוכן?"

1. התחשמלות היא:

 • א. נגיעה בתיל מוליך חשוף שתוצאתה מוות בלבד.
 • ב. כל מצב של מעבר זרם ממקור חיצוני דרך גוף האדם או בעל חיים.
 • ג. כל נגיעה של אדם או בע"ח בחוט מוליך חשוף, כגון גדר חשמלית.
 • ד. כל מצב שבו חשים התכווצות שרירים מלווה בכאב.

 

2. איך משפיעים משטחי הקלקר בסרטון על מה שיקרה כאשר שרשרת אנשים אוחזת ידיים, הראשון נוגע בגדר החשמלית וכולם, מלבד האחרון, עומדים על משטחי קלקר, והאחרון עומד יחף על האדמה?

 • א. משטחי הקלקר יגרמו לכך שעוצמת הזרם תלך ותפחת לאורך השרשרת.
 • ב. משטחי הקלקר יבודדו את האנשים העומדים עליהם ורק האחרון, העומד יחף, יתחשמל.
 • ג. משטחי הקלקר ימנעו התפצלויות במעגל החשמלי כך שייווצר מעגל טורי.
 • ד. משטחי הקלקר אחראיים לכך שהמעגל מקבילי ולכן רק חלק יתחשמלו.

 

3. כאשר אדם יחף עומד על האדמה ונוגע בגדר חשמלית שפועלת ע"י גנרטור המונח על האדמה:

 • א. האדם יתחשמל כי הוא סוגר מעגל חשמלי.
 • ב. יעבור דרכו זרם אבל הוא לא יתחשמל.
 • ג. הוא לא יתחשמל כי הגדר נועדה לבעלי חיים ולא לבני אדם.
 • ד. הוא לא יתחשמל כי לא נוצר מעגל חשמלי סגור.

 

4. כאשר בחורה אוחזת ביד אחת תיל של הגדר החשמלית מהשאלה הקודמת ורגליה אינן נוגעות באדמה:

 • א. יעבור דרכה זרם חשמלי כי גוף האדם מוליך והיא נוגעת בתיל מוליך.
 • ב. לא יקרה לה דבר כי אינה סוגרת מעגל חשמלי.
 • ג. יעבור זרם חשמלי רק דרך כף היד האוחזת בחוט המוליך.
 • ד. היא לא תתחשמל כי מטעמי בטיחות דואגים שעוצמת הזרם בגדרות חשמליות יהיו מאוד נמוכות.

 

5. שרשרת של שלושה נערים ונערות אוחזת ידיים. הנערה הראשונה והנער השלישי עומדים על משטחי קלקר. השנייה יחפה. מה יקרה אם הראשונה תיגע בגדר המצולמת בסרטון?

 • א. רק השנייה תתחשמל כי היא יחפה וסוגרת מעגל ואילו האחרים מבודדים.
 • ב. אף אחד לא יתחשמל כי יש בידוד ולא נסגר מעגל חשמלי.
 • ג. כולם יתחשמלו כי יש מגע בשתי נקודות: בין הנערה הראשונה לגדר ובין הנערה השנייה לרצפה.
 • ד. רק הראשונה והשנייה יתחשמלו כי הזרם יכול לעבור דרכן, בעוד שהשלישי אינו מאפשר סגירת מעגל חשמלי דרכו.

 

6. מה יקרה אם חמישה אנשים יעמדו יחפים על האדמה במרחק מטר זה מזה וכולם יגעו בגדר מהשאלה הקודמת בלי לתת ידיים זה לזה? איור
א. ייווצר מעגל מקבילי וזרם יעבור דרך כולם, אבל ייתכן שבעוצמות שונות.
ב. ייווצר מעגל טורי ולכן הזרם חייב לעבור דרך כולם ובעוצמה זהה.
ג. רק הראשון יתחשמל כי הם לא נותנים ידיים.

7. מצפים את כבל הגדר החשמלית מהסרטון בציפוי פלסטיק. מה יקרה אם אדם יחף העומד על האדמה ייגע בחוט המצופה?

 • א. הוא יתחשמל כי הוא עומד יחף על האדמה.
 • ב. הוא יתחשמל כי לזרם יש רק מסלול אחד העובר דרך הגוף.
 • ג. לא יקרה לו דבר כי התיל מבודד ולא נסגר מעגל חשמלי.
 • ד. הוא יתחשמל כי יש קשר דרך האדמה בינו לבין הגנרטור.

 

8. ילד מרטיב את ידיו ורגליו במים מלוחים, עומד על האדמה יחף ונוגע בגדר החשמלית מהסרטון. מהו המשפט הנכון?

 • א. הילד יתחשמל, וסכנת הנזק שייגרם לו תהיה גדולה בהשוואה לידים ורגליים יבשות כי בנקודות המגע עם הגדר ועם האדמה תהייה מוליכות טובה יותר.
 • ב. הילד יתחשמל, אבל לרטיבות הידיים והרגליים לא תהייה כל השפעה על הסכנה, מידת הנזק ועוצמת הכאב.
 • ג. לא יקרה לו דבר כי המים המלוחים מבודדים.
 • ד. הילד יתחשמל כי כל נגיעה בגדר חשמלית גורמת להתחשמלות.

 

9. להפעלת גדר חשמלית הניחו גנרטור על משטח קלקר עבה שמונח על במה עשויה חומר פלסטי קשיח. מה יקרה לנער שיעמוד יחף על האדמה וייגע בגדר?

 • א. הנער יתחשמל כי הוא יחף. הוא נוגע בחוט המוליך של הגדר מצד אחד ובאדמה מצד שני.
 • ב. הוא יתחשמל כי הזרם עובר מהגנרטור לגדר, משם דרך היד הנוגעת בגדר לגופו, משם דרך הרגל היחפה לאדמה וחזרה לגנרטור.
 • ג. הנער לא יתחשמל כי הגנרטור מונח על משטח מבודד ולכן לא ייסגר מעגל.
 • ד. הנער יתחשמל כי כל נגיעה בגדר חשמלית גורמת להתחשמלות.

 

10. נערה יחפה עומדת על האדמה ואוחזת בשתי ידיה בגדר, כשבין כפות ידיה יש מרחק. מהו ההיגד הנכון:

 • א. הנערה לא תתחשמל כי הזרם הזורם בגדרות חשמליות בדרך כלל נמוך מדי.
 • ב. הנערה לא תתחשמל כי כשנוגעים בחוט מוליך אחד לא מתחשמלים.
 • ג. נוצר מעגל טורי כי רק נערה אחת מקשרת בין הגדר לאדמה.
 • ד. נוצר מעגל מקבילי כי לזרם יש אפשרות לזרום בכמה מסלולים.

 

  חזרה לתחילת הפעילות

נוצר בתאריך: 23/06/08
עודכן בתאריך: 17/01/11