Skip to main content
header

אמת או בדיה - עשר שאלות על מדע1-  “לאהוב מדע זה לא מספיק”
2 - “מדע נועד רק למוכשרים ביותר”
3 - “כדי להתעסק במדע, צריך להיות מדען”
4 - “ילדים חושבים שכל המדענים חנונים”
5 - “קשה מאוד לשנות את התפיסות הסטריאוטיפיות הקיימות לגבי מדע”
6 - “אפשר להסתפק בגישות סטנדרטיות וכוללניות בחינוך למקצועות STEM”
7 - “ילדים בעלי נטיות אמנותיות לא בוחרים במדע”
8 - “בנים מטבעם מתעניינים יותר במדעים הפיזיקליים מאשר בנות”
9 - “לעולם לא מוקדם מדי להתחיל לעורר מודעות לקריירות עתידיות”
10 - “מדע מציע מסלול לניידות חברתית”
 
מדע, טכנולוגיה הנדסה ומתמטיקה (או בקיצור STEM) הם תחומים חיוניים לחיים הכלכליים והתרבותיים בעולם המודרני. יש חשיבות עליונה להקפדה על רמות גבוהות של אוריינות מדעית בכל שכבות הציבור, ולהכשרת היצע עתידי מספק של אנשי מקצוע בתחומי ה-STEM. הגישה למשימה החיונית הזאת חייבת להתבסס על הראיות המוצקות והמהימנות ביותר שעומדות לרשותנו.

מסמך זה מסכם ראיות מחקריות איכותיות ועדכניות מרחבי העולם הנוגעות לחינוך מדעי ומתמטי, ומעלה המלצות לשינוי. באמצעות עשר שאלות בנוסח "אמת או בדיה", נציג טיעונים בזכות החשיבות הרבה של הטמעת המודעות לקריירות בתחומי STEM בתוך תוכנית הלימודים הכללית של בתי הספר. אנו סבורים כי גישה זו תתרום להגברת המודעות של צעירים למקצועות STEM, ולמעורבותם במקצועות אלה, הן בתקופת בית הספר והן בהמשך החיים. הדיון שלנו עוסק בעיקר במערכת החינוך האנגלית, אך עולים ממנו טיעונים התקפים גם למדינות אחרות.

הראיות נשאבו מספרות מחקרית מרחבי העולם, וכן מממצאים חדשים של מחקר אורך רחב היקף בן חמש שנים, במימון המועצה למחקר כלכלי וחברתי, שמתקיים כעת באנגליה (פרויקט ASPIRES).

להורדת החוברת


נוצר בתאריך: 25/06/12
עודכן בתאריך: 15/10/17