Skip to main content

חיכוך קינטי

החיכוך הוא סוג של כוח שבאמצעותו מתארים ומסבירים בפיזיקה את האינטראקציה שבין משטחים צמודים הנעים זה לעומת זה או ה"מנסים" לנוע, כלומר נדחפים או נמשכים זה לעומת זה.

בפיזיקה מבחינים בין שני סוגי חיכוך: חיכוך קינטי וחיכוך סטטי.

החיכוך הקינטי הוא החיכוך הפועל בין שני משטחים הנעים זה יחסית לזה בתנועת החלקה. למשל: החיכוך שהמפעילה הרצפה על רגליו של אדם הגורר את רגליו על הרצפה, או החיכוך שמפעילות הידיים זו כל זו כאשר מחככים אותן זו בזו. גודלו של החיכוך הקינטי לגבי שני משטחים מסוימים הוא קבוע למדי וכמעט שאינו תלוי במהירות התנועה היחסית של הגופים. החיכוך הקינטי גורם להעברתה של אנרגיה קינטית לאנרגיה פנימית ולעליית הטמפרטורה של הגופים הבאים במגע זה עם זה. עליית הטמפרטורה של הגופים נובעת מעיוותים שחלים בגופים בעת התנועה היחסית ביניהם ונובעים מהכוחות הפועלים בין המולקולות של פני המשטחים שלהם.

ברוב המצבים היומיומיים החיכוך הקינטי מתנגד לתנועה ומונע אותה (לדוגמה: כשאדם מנסה להחליק על משטח מחוספס, או כאשר גוררים חפץ על גבי משטח). במקרים מסויימים החיכוך הקינטי מסייע לתנועה ומאפשר אותה (לדוגמה: כאשר מושכים במהירות מפה מתחת לכלי, הכלי זז מעט בגלל החיכוך בינו לבין המפה). בשני המקרים הוספת נוזל סיכה (כמו שמן למשל) תקטין את החיכוך. במקרה של גרירת חפץ – הוספת השמן תסייע לתנועה ובמקרה של משיכת המפה מתחת לכלי – הוספת שמן תקשה על תנועת הכלי.

נוצר בתאריך: 11/09/08
עודכן בתאריך: 18/11/12