Skip to main content

התחשמלות

הגדרה: מצב שבו עובר זרם חשמלי ממקור מתח חיצוני דרך גוף חי.

הרחבה: גוף של בעלי חיים יכול להוליך זרם חשמלי. ישנם גם בעלי חיים העושים שימוש במתח חשמלי שהם יוצרים בגופם.

ההתחשמלות מסוכנת משום שהיא יוצרת הפרעה באיברים חיוניים בגוף ובמיוחד בלב. כמו כן, ההתנגדות של איברי הגוף יכולה לגרום להתחממות ולהיווצרות של כוויות לאורך המסלול שבו עובר הזרם החשמלי בגוף. הגורמים הקובעים את השפעת ההתחשמלות על הגוף הם עצמת הזרם והמסלול בו הוא עובר בגוף. הזרם יעבור בגוף במסלול בעל ההתנגדות הקטנה ביותר ויצא בנקודת המגע של הגוף עם הקרקע. אם המסלול הקצר ביותר עובר דרך הלב הסכנה היא מרבית.

נוצר בתאריך: 10/09/08
עודכן בתאריך: 18/11/12