Skip to main content

זרם חשמלי

הגדרה: תנועת מטען חשמלי (בדרך כלל אלקטרונים אבל, במקרים מסוימים, יכולים להיות גם יונים) עם כיוון.

הרחבה: חשוב להדגיש שהתנועה אינה מסודרת אך בממוצע מתקדמים המטענים בכיוון מסוים. המהירות הממוצעת בה נעים האלקטרונים היא איטית ביותר בעוד שהמהירות בה מתקדם האות החשמלי היא כמהירות האור.

   

הגדרה: תנועת מטען חשמלי (בדרך כלל אלקטרונים אבל, במקרים מסוימים, יכולים להיות גם יונים) עם כיוון.

הרחבה: חשוב להדגיש שהתנועה אינה מסודרת אך בממוצע מתקדמים המטענים בכיוון מסוים. המהירות הממוצעת בה נעים האלקטרונים היא איטית ביותר בעוד שהמהירות בה מתקדם האות החשמלי היא כמהירות האור.

   

עוצמת הזרם החשמלי

הגדרה: כמות המטען החיובי העוברת דרך שטח חתך מסוים ביחידת זמן.

יחידות: היחידה למדידת עצמת הזרם החשמלי נקראת אמפר.

הרחבה: עצמת זרם של אמפר אחד משמעה שמטען כולל בן 1 קולון עבר דרך שטח החתך בשניה אחת. כלומר בשניה אחת עברו 6.24·1024 אלקטרונים. כיוון הזרם החשמלי – מטענים חיוביים ינועו מהאזור בו יש להם בממוצע אנרגיה רבה יותר אל המקום בו יש להם בממוצע אנרגיה קטנה יותר. כלומר הם ינועו מהפוטנציאל הגבוה (מהפלוס) אל הפוטנציאל הנמוך (המינוס). מטענים שליליים ינועו בכיוון ההפוך. במוליכים, המטענים החופשיים הם האלקטרונים. האלקטרונים החופשיים בתיל מוליך נעים מהקצה השלילי של התיל אל קצהו החיובי, אבל הכיוון המוסכם של הזרם הוא הפוך (מ-פלוס ל-מינוס). עוד לפני שהיה אפשר לבדוק איזה סוג מטען, חיובי או שלילי, נע במוליך, הוסכם כי כיוון הזרם יהיה ככיוון התנועה של מטען חיובי. מכאן יוצא שאם המטענים הנעים הם שליליים, כיוון זרימתם הפוך לכיוון המוסכם של הזרם. מאחר שמטען חיובי הנע ימינה שקול מבחינה חשמלית לתנועת מטען זהה אבל שלילי שמאלה, אין בבלבול זה קושי פיזיקלי.

נוצר בתאריך: 10/09/08
עודכן בתאריך: 18/11/12