Skip to main content
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
header

מרכז עסקי - שותפים לעשייה החינוכית

המוזיאון הוא עמותה עצמאית הפועלת בחסות האוניברסיטה העברית והקרן לירושלים.

הפעילות הענפה של המוזיאון מתאפשרת הודות לתמיכה של גופים ציבוריים ובעזרת תרומות של יחידים, ארגונים וגופים עסקיים המאמינים בחשיבות החינוך למדע ולטכנולוגיה. המוזיאון נהנה מתמיכה בפעילויותיו של משרד החינוך, עיריית ירושלים, הקרן לירושלים, ומשרד המדע, התרבות והספורט.

קשרי המוזיאון עם קרנות

הקרן לירושלים:
מוזיאון המדע נבנה והוקם בעזרת תרומה שהתקבלה ע"י הקרן לירושלים. הקרן פועלת לאורך כל השנים בהשגת תרומות נוספות לפעילויות השונות של המוזיאון ולהרחבתו. קרן ירושלים היא גוף מייסד של מוזיאון המדע והיא וחברה מוסדית בעמותת המוזיאון.

קרנות אחרות:
המוזיאון פועל להשגת תמיכות ותרומות מקרנות שונות בארץ ובעולם (קרן קיסריה, קרן יד הנדיב, קרן אבן הזית, קרן ברכה, קרן הנרי ליר ועוד), באופן עצמאי ובאמצעות אנשי הקרן לירושלים.

שותפים נוספים

  • משרדי ממשלה
  • עיריית ירושלים
  • מוזיאונים ומוסדות אקדמיים
  • המגזר העסקי
נוצר בתאריך: 25/01/08
עודכן בתאריך: 17/01/11